MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Formålet er å støtte og bidra til at studentene kommer videre i sitt arbeid med masteroppgaven.

Læringsutbytte

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
  • Studentene skal ha inngående kunnskap om eksisterende forskning på valgte forskningsområde.
  • Studentene skal ha kunnskap om oppgaveskriving.

Ferdigheter
  • Studentene skal kunne presentere sitt prosjekt på en helhetlig måte.
  • Studentene skal kunne ta i mot og benytte konstruktive innspill fra medstudenter.
  • Studentene skal kunne vurdere og gi konstruktive kommentarer og innspill til sine medstudenter.
  • Studentene skal kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse
  • Studentene skal bidra til nytenking.
  • Studentene skal kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner.

Innhold

Emnet består av ett seminar som fokuserer på de konkrete forskningsplanene til studentene, på forskningsdesign og oppgaveskriving. Studentene skal legge fram sine prosjektplaner for sine medstudenter.
Studentene vil fungere som opponenter for hverandre, sammen med veileder(e) og metodefagslærer(e). Alle studentene vil få i oppdrag å være opponent for en annen student. Etter presentasjonen vil det bli åpnet for konstruktive innspill fra resten av deltakerne på seminaret.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen1/1 Bestått - Ikke bestått
Presentasjon av prosjekt og gjennomføring av rollen som opponent vil bli vurdert som bestått - ikke bestått.
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltakelse på seminar
Det er et krav at studentene deltar på hele seminaret.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Aase Bø-Rygg
Emneansvarlig
Kjersti Ørvig , Kari Søndenå

Arbeidsformer

Seminar

Åpent for

Sosialfag - Masterstudium

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 01.10.2020