MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Formålet med masteroppgaven er å gi trening i selvstendig vitenskapelig arbeid og fordypning i sosialfaglige tema. Studenten velger selv tema, problemstilling og metodikk for oppgaven. Den enkelte student får oppnevnt en egen veileder som kan bidra med råd og hjelp i prosessen. Arbeidet med oppgaven stiller høye krav til selvstendig, strukturert og målrettet arbeid. Det forventes at arbeidet gjennomføres over et semester.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha gjennomført emnet ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten skal kunne dokumentere innsikt i vitenskapelige teorier og metoder. Kandidaten skal kunne beherske relevante faglige metoder og analysere fagspesifikke problemstillinger på grunnlag av vitenskapelige krav og prinsipper.
Ferdigheter
Kandidaten skal kunne gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid hvor det dokumenteres teoretisk innsikt, relevant metodevalg og analyse gjennom en vitenskapelig tekst som er basert på og gjennomført på grunnlag av en klart formulert problemstilling.
Generell kompetanse
Kandidaten skal gjennom oppgaven utvikle grunnleggende vitenskapelige kvaliteter i form av teoretisk bevissthet, problemåpenhet, analytisk orientering, systematikk og evne til kritisk refleksjon og skriftlig fremstilling.

Innhold

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten utvikle og dokumentere evnen til å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid. Studenten skal utvikle og dokumentere forståelse av forskningsdesign, sentrale forskningsprinsipper, evne til systematisk og kritisk analyse av problemstillinger og data, samt evne til en klar og presis fremstilling.
Det forutsettes at studenten utarbeider en prosjektplan for arbeidet. Studentene velger tema for oppgaven og tildeles veileder i begynnelsen av 3. semester. Det skal utarbeides egen prosjektplan for masteroppgaven. Foreløpig prosjektplan vurderes og godkjennes av veileder i begynnelsen av 3. semester. Endelig prosjektplan vurderes og godkjennes av veileder senest innen 10 januar
Den metodiske tilnærmingen kan være forankret i ulike metodiske tradisjoner. Oppgaven skal gjøre rede for teoretisk perspektiv, sentrale begrep, relevant forskning, metodevurderinger og ta opp spørsmål som kan forventes mht. vitenskapelig kritikk.
Masteroppgaven skal normalt være i form av en monografi, men den kan også leveres som en publiseringsklar artikkel med «kappe». Det er ikke et krav at artikkelen skal være publisert, men det skal fremgå hvilke tidsskrift den er skrevet for, og tidsskriftets retningslinjer for publisering må vedlegges.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
  • MSO114 Kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid og sosialpedagogikk, MSO120 Vitenskapsteori, MSO130 Forskningsmetoder
  • MSO120 Vitenskapsteori, MSO130 Forskningsmetoder, MSO270 Forskningsseminar
Alle deler av studiet må være gjennomført og bestått før innlevering av oppgaven.

Anbefalte forkunnskaper

MSO270 Forskningsseminar

Eksamen/vurdering

Masteroppgave med muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Masteroppgave0/11 A - FAlle.
Muntlig eksamen - justering1/11 A - FAlle.
Eksamen består av en skriftlig og en muntlig del. Den skriftlige delen er masteroppgaven. Omfang: 20 000 - 22 000 ord. Referansestil: APA 6th. Alle øvrige deler av studiet må være gjennomført og bestått før innlevering av oppgaven. Masteroppgaven må være vurdert til bestått karakter før studentene kan fremstille seg til muntlig prøve. Den foreløpige karakteren som er gitt på den skriftlige masteroppgaven, skal senest kunngjøres 24 timer før tidspunktet for den muntlige prøven. Den muntlige prøven brukes til eventuell justering av karakteren. Muntlig karakter kan justere masteroppgaven inntil en karakter opp eller ned.
Masteroppgave og muntlig eksamen vurderes av både intern og ekstern sensor.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektplan for masteroppgaven
Dette obligatoriske kravet må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Aase Bø-Rygg
Emneansvarlig
Kjersti Ørvig

Arbeidsformer

Individuelt arbeid med veiledning. Normert veiledningstid er 10 timer.
Veiledningen kan deles mellom hovedveileder og biveileder.

Åpent for

Sosialfag - Masterstudium

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.08.2020