MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet tar opp og dyktiggjør studentene i ulike sider ved de områder og aktiviteter som er beskrevet i års- og undervisningsplanene. Godkjenning av spesialiseringsvalget skjer ved vurdering av innsendte arbeider/fonogrammer og/eller demonstrasjon. Den enkelte hovedinstrumentlæreren blir ansvarlig for kandidatens valg, men det knyttes gjerne en eller flere supplerende veiledere til emnet, interne som eksterne. Et overordnet ansvar for emnet ligger i fagledelsen; Olaf Eggestad (klassisk), Tor Yttredal (jazz/improvisasjon), og Morten Wensberg (dirigering).

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å
Generell kompetanse:
 • Kunne innfri profesjonelle utøverkrav i henhold til spesialiseringen.

Kunnskaper:
 • Ha avansert kunnskap innenfor fagområdet, og spesialisert innsikt innenfor sitt spesialiseringsområde.

Ferdigheter:
 • Realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et tydelig personlig uttrykk.

Innhold

Emnet tar opp og dyktiggjør studentene i ulike sider ved de områder
og aktiviteter som er beskrevet i års- og undervisningsplanene. For studenter som velger og har forutsetninger for komposisjon/improvisasjon som spesialisering, poengteres følgende:
 • Denne spesialiseringen retter seg mot musikere som allerede har en betydelig skapende komponent i sitt virke på toppen av et stort instrumentalt overskudd, og som ønsker å videreutvikle denne for sine fremtidige karrierer under veiledning av høy kompetanse
 • Spesialiseringen er estetisk åpen
 • Godkjenning av spesialiseringsvalget skjer ved vurdering av innsendte arbeider/fonogrammer og/eller demonstrasjon
 • Hovedinstrumentlæreren blir ansvarlig for kandidatens valg, men det må knyttes en eller flere supplerende veiledere til emnet, interne som eksterne
 • Mesterklasser/veiledning av besøkende artister vil her - som for andre - måtte inngå i tilbudet
 • Skolen trekker veksler på et allerede aktivt ensemblemiljø og oppretter et slags Ny musikk-ensemble, eller et som disse studentene som en av sine aktiviteter skal skrive for
 • Et samarbeid med Musikkproduksjon og opptaksteknikk kan være naturlig
 • Mulige eksterne økonomiske og faglige bidragsytere og støttespillere kan være Norsk jazzforum, Komponistforeningen, Ny Musikks komponistgruppe osv.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeevaluering og utøvende eksamen1/1 Bestått - Ikke bestått
Praktisk eksamen og/eller loggbok med arbeidsportefølje som skal godkjennes av årsplansansvarlig og sensor. Intern sensur. Karakteruttrykk Bestått/ikke bestått.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studenten må i MUM 601 Spesialisering I velge to av aktivitetene. Disse kan innbyrdes være ulikt vektet. Årsplanen sikrer at arbeids-mengden til sammen utgjør emnets pålydende antall studiepoeng.
For å få godkjent emnet kreves det i tillegg til pålagte oppgaver tilstedeværelse i undervisning.
Det kreves 100% fremmøte ved prosjekter, og obligatorisk fremmøteplikt til all undervisning i hh til IMDs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Harald Eikaas , Thomas Eide Torstrup , Stein Inge Brækhus
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Individuell undervisning og gruppeveiledning, inklusive gruppeøvel-ser, selvstendig arbeid m.m. Emnet kan gjennomføres i samarbeid med etablerte ensembler og overgripende prosjekter ved IMD

Åpent for

Utøvende musikk, masterprogram på deltid

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.08.2020