MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet bygger videre på emnet MUM601, og tar opp og dyktiggjør studentene i ulike sider ved de områder og aktiviteter som er beskrevet i års- og undervisningsplanene. Godkjenning av spesialiseringsvalget skjer ved vurdering av innsendte arbeider/fonogrammer og/eller demonstrasjon. Den enkelte hovedinstrumentlæreren blir ansvarlig for kandidatens valg, men det knyttes gjerne en eller flere supplerende veiledere til emnet, interne som eksterne. Et overordnet ansvar for emnet ligger til leder for hver av fagavdelingene; Olaf Eggestad (klassisk), Tor Yttredal (jazz/improvisasjon) og Morten Wensberg (dirigering).

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha høynet sitt nivå innen de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å

Generell kompetanse:
 • Kunne innfri profesjonelle utøverkrav i henhold til spesialiseringen.


Kunnskaper:
 • Ha avansert kunnskap innenfor fagområdet, og spesialisert innsikt innenfor sitt spesialiseringsområde.


Ferdigheter:
 • Realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et tydelig personlig uttrykk.

Innhold

Emnet tar opp og dyktiggjør studentene i ulike sider ved de områder
og aktiviteter som er beskrevet i års- og undervisningsplanene. For studenter som velger og har forutsetninger for komposisjon/improvisasjon som spesialisering, poengteres følgende:
 • Denne spesialiseringen retter seg mot musikere som allerede har en betydelig skapende komponent i sitt virke på toppen av et stort instrumentalt overskudd, og som ønsker å videreutvikle denne for sine fremtidige karrierer under veiledning av høy kompetanse
 • Spesialiseringen er estetisk åpen
 • Godkjenning av spesialiseringsvalget skjer ved vurdering av innsendte arbeider/fonogrammer og/eller demonstrasjon
 • Hovedinstrumentlæreren blir ansvarlig for kandidatens valg, men det må knyttes en eller flere supplerende veiledere til emnet, interne som eksterne
 • Mesterklasser/veiledning av besøkende artister vil her - som for andre - måtte inngå i tilbudet
 • Skolen trekker veksler på et allerede aktivt ensemblemiljø og oppretter et slags Ny musikk-ensemble, eller et som disse studentene som en av sine aktiviteter skal skrive for
 • Et samarbeid med Musikkproduksjon og opptaksteknikk kan være naturlig
 • Mulige eksterne økonomiske og faglige bidragsytere og støttespillere kan være Norsk jazzforum, Komponistforeningen, Ny Musikks komponistgruppe osv.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeevaluering og utøvende eksamen1/1 Bestått - Ikke bestått
Praktisk eksamen og/eller loggbok med arbeidsportefølje som skal godkjennes av årsplansansvarlig og sensor. Intern sensur.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studenten må i MUM 602 Spesialisering II velge én av aktivitetene. Disse kan innbyrdes være ulikt vektet. Årsplanen sikrer at arbeidsmengden til sammen utgjør emnets pålydende antall studiepoeng.
For å få godkjent emnet kreves det i tillegg til pålagte oppgaver tilstedeværelse i undervisning.
Det kreves 100% fremmøte ved prosjekter. Det er tilsvarende obligatorisk fremmøteplikt til undervisning i henhold til IMDs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Olaf Eggestad , Morten Schjelderup Wensberg , Tor Yttredal
Veileder
Per Zanussi
Avdelingsleder UK
Harald Eikaas
Faglærer
Harald Eikaas

Arbeidsformer

Individuell undervisning og gruppeveiledning, inklusive gruppeøvelser, selvstendig arbeid m.m. Emnet kan gjennomføres i samarbeid med etablerte ensembler og overgripende prosjekter ved IMD.

Åpent for

Utøvende musikk, masterprogram på deltid

Litteratur

Utarbeides i samarbeid med hovedinstrumentlærere, veiledere, prosjekt-, ensemble- og orkesterledere.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.01.2020