MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Sentreringen om hovedinstrumentet er den viktigste komponenten i masterstudiets fordypningsdel og utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet kan inneholde både solo- og ensemblespill.
Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse:
  • demonstrere formidlingsferdigheter, refleksjon og nyskaping og et selvstendig kunstnerisk uttrykk på høyt nivå

Kunnskaper:
  • ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt innenfor sitt spesialiseringsområde

Ferdigheter:
  • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et tydelig personlig uttrykk

Innhold

Sentreringen om hovedinstrumentet er den viktigste komponenten i masterstudiets fordypningsdel og utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet kan inneholde både solo- og ensemblespill.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hovedinstrument II - utøvende eksamen1/1 A - F
Eksamen i emnet består av en utøvende konsert. Det settes én karakter som skal beskrive totalvurderingen av konsertens ulike komponenter.
For studenter på klassisk:
Avslutningskonsert på 70 minutter. Kammermusikk kan utgjøre inntil en tredjedel av konsertprogrammet og en mindre andel (rundt regnet en fjerdedel) av masterprosjektets (MUM201s) repertoar kan benyttes om igjen.
For dirigentstudenter:
Avslutningskonsert med ca. 60-70 minutter repertoar.
For jazz/improvisasjonsstudenter:
Sluttkonsert i ensemble på minimum 60 minutter.
Ekstern sensur.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innlevering av repertoar/spilleliste. Sammen med MUM 501 skal gjennomgått repertoar/konsertplan som avspeiler det nivå, dybde og vanskelighetsgrad som kreves på et masternivå. Dette presiseres med relevante alternativer i instrumentspesifikke årsplaner.
Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk, herunder ensembler som kor, blåseensembler, strykeorkester og Bjergsted jazzensemble. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte.
De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.). For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist.
Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Harald Eikaas , Thomas Eide Torstrup , Stein Inge Brækhus
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbasert. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Hver student og hovedlærer følger opp emnet med en gjensidig signert oversikt over gjennomført undervisning som godkjennes av begge innen oppgitt frist på vårparten.

Åpent for

Utøvende musikk - masterprogram

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.08.2020