MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet bygger videre på emnet MUM601, og tar opp og dyktiggjør studentene i ulike sider ved de områder og aktiviteter som er beskrevet i års- og undervisningsplanene. Godkjenning av spesialiseringsvalget skjer ved vurdering av innsendte arbeider/fonogrammer og/eller demonstrasjon. Den enkelte hovedinstrumentlæreren blir ansvarlig for kandidatens valg, men det knyttes gjerne en eller flere supplerende veiledere til emnet, interne som eksterne. Et overordnet ansvar for emnet ligger til fag- og programledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha høynet sitt nivå innen de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å

Generell kompetanse:
 • Kunne innfri profesjonelle utøverkrav i henhold til spesialiseringen.


Kunnskaper:
 • Ha avansert kunnskap innenfor fagområdet, og spesialisert innsikt innenfor sitt spesialiseringsområde.


Ferdigheter:
 • Realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et tydelig personlig uttrykk.

Innhold

Emnet tar opp og dyktiggjør studentene i ulike sider ved de områder og aktiviteter som er beskrevet i års- og undervisningsplanene. For studenter som velger og har forutsetninger for komposisjon/improvisasjon som spesialisering, poengteres følgende:
 • Denne spesialiseringen retter seg mot musikere som allerede har en betydelig skapende komponent i sitt virke på toppen av et stort instrumentalt overskudd, og som ønsker å videreutvikle denne for sine fremtidige karrierer under veiledning av høy kompetanse
 • Spesialiseringen er estetisk åpen
 • Godkjenning av spesialiseringsvalget skjer ved vurdering av innsendte arbeider/fonogrammer og/eller demonstrasjon
 • Hovedinstrumentlæreren blir ansvarlig for kandidatens valg, men det må knyttes en eller flere supplerende veiledere til emnet, interne som eksterne
 • Mesterklasser/veiledning av besøkende artister vil her - som for andre - måtte inngå i tilbudet
 • Skolen trekker veksler på et allerede aktivt ensemblemiljø og oppretter et slags Ny musikk-ensemble, eller et som disse studentene som en av sine aktiviteter skal skrive for
 • Et samarbeid med Musikkproduksjon og opptaksteknikk kan være naturlig
 • Mulige eksterne økonomiske og faglige bidragsytere og støttespillere kan være Norsk jazzforum, Komponistforeningen, Ny Musikks komponistgruppe osv.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeevaluering og utøvende eksamen1/1 Bestått - Ikke bestått
Praktisk eksamen og/eller loggbok med arbeidsportefølje som skal godkjennes av årsplansansvarlig og sensor. Intern sensur.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studenten må velge én av aktivitetene. Disse kan innbyrdes være ulikt vektet. Årsplanen sikrer at arbeidsmengden til sammen utgjør emnets pålydende antall studiepoeng.
Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk, herunder ensembler som kor, blåseensembler, strykeorkester og Bjergsted jazzensemble. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.). For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Harald Eikaas , Thomas Eide Torstrup , Stein Inge Brækhus
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Individuell undervisning og gruppeveiledning, inklusive gruppeøvelser, selvstendig arbeid m.m. Emnet kan gjennomføres i samarbeid med etablerte ensembler og overgripende prosjekter ved UK.

Åpent for

Utøvende musikk - masterprogram

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.08.2020