MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet legger vekt på å belyse sentrale aspekt ved forskningsmetoder knyttet til utdanningsvitenskaplig forskning. Emnet omfatter kvalitative og kvantitative metoder, vitenskapsteori og forskningsetikk. Den fagspesifikke delen i emnet tar for seg forskningstradisjoner og metoder knyttet til studentenes valgte masterprofil. Her vil studentene analysere, vurdere og diskutere vitenskapelige artikler innenfor det aktuelle forskningsområdet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne skal studentene:
  • ha inngående kunnskap om forskningsprosesser innen kvalitative og kvantitative metoder og om ulike forskningstradisjoner innenfor utdanningsvitenskapene
  • ha inngående kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsdesign, om ulike vitenskapsteoretiske posisjoner, elementer som inngår i et design og om hvordan forskningsetikk konstituerer og regulerer forskning
  • ha kunnskap om forskningens egenart og samfunnsmessig rolle

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studentene:
  • kunne bruke og begrunne relevante forskningsmetoder og forskningsetiske prinsipp på en selvstendig måte i utarbeidelsen av forskningsdesignet for masteroppgaven
  • kunne analysere og vurdere vitenskapelige publikasjoner knyttet til ulike teoretiske og didaktiske tradisjoner innenfor den aktuelle masterprofilen

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studentene:
  • kunne analysere og reflektere over fag- og forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsarbeid

Innhold

Fellesdelen inneholder tre hovedområder: (i) kvalitative metoder, (ii) kvantitative metoder og (iii) forskningsetikk.
I kvalitative metoder legges det vekt på metodologisk grunnlag, metodiske tilnærminger for innsamling og analyse av data, for presentasjon av funn og for vurdering av forskningens troverdighet og gyldighet.
I kvantitative metoder legges det vekt på metoder for utvelging, innsamling og analyse av data i tverrsnittsundersøkelser, langsgående undersøkelser og komparative undersøkelser.
Vitenskapsteoretiske tema inngår i undervisningen i kvalitative og kvantitative metoder.
Forskningsetikk inngår som et eget tema i emnet. Her legges det vekt på forskningsetiske retningslinjer, inkl. ivaretakelse av personvern, samt forskningsetiske refleksjoner og avveiinger i konkrete forskningsprosjekt.
Kurs i SPSS, Nvivo og diskursanalyse inngår i fellesdelen. Studentene skal velge to av disse tre kursene.
De profilspesifikke delene konsentreres om masterprofilens forskningstradisjoner, og omfatter analyse og vurdering av publiserte artikler/tekster og fordypning i profilens metodologi og forskningsmetoder.
Denne delen tar videre for seg litteratur om den aktuelle masterprofilens metodebruk.

Forkunnskapskrav

Studenten skal normalt ha bestått emnene fra første studieår i masterutdanningen.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnet Vitenskapsteori og metode i faget Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningene (GLU 1340/ GLU2340).

Eksamen/vurdering

2 skriftlige oppgaver
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig oppgave (kvalitativ del)1/22.5 dagerA - F
Skriftlig oppgave (kvantitativ del)1/22.5 dagerA - F
Eksamensformen er hjemmeeksamen; to individuelle skriftlige oppgaver i hhv kvantitative og kvalitative metoder.
Skriftlig oppgave 1, kvalitative metoder
Skriftlig oppgave 2, kvantitative metoder
Hver av besvarelsene skal være på 2500 ord +/- 10 %.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav felles del, Obligatoriske arbeidskrav profilspesifikk del
Obligatoriske arbeidskrav i fellesdel (10 sp.) og i profilspesifikk del (5 sp.).
Fellesdel, 10 sp:
Arbeidskrav i kvalitativ og kvantitativ metode:
Generelle oppgaver knyttet til henholdsvis kvalitativ og kvantitativ metoder. Oppgavene skal besvares i grupper (3-4 studenter), og omfanget for hver av besvarelsene skal være 1500-2500 ord.
Arbeidskrav i kurs SPSS/Nvivo/Diskursanalyse: Beslutning om arbeidskravet skal utføres individuelt eller i gruppe tas i det enkelte kurset, i henhold til arbeidsmåten i kurset. Vurderingsordningen er godkjent/ikke godkjent.
Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.
Profilspesifikkdel, 5 sp:
Analyse av minimum to vitenskapelige artikler/tekster. Det skal utarbeides skriftlige grupperapporter på samlet 5000 ord +\- 10 %. Analysene skal presenteres og deltakelse på egen og medstudenters framlegg er obligatorisk. Vurderingsordningen er godkjent/ikke godkjent.
Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved ny innlevering av arbeidskravet. Alle arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til prøving.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Anne Nevøy , Magne Ivar Drangeid , Reidar Mosvold
Veileder
Hilde Margrethe Bleg Hegna
Studiekoordinator
Karen Elizabeth Gilje Woie , Solveig Röwekamp
Faglærer
Grete Sørensen Vaaland , Ingar Lee , Ingrid Veronika Midteide Løkken , Marieke Gerdien Bruin , Trude Havik , Håvard Myklebust , Lars Edvin Bru , Stein Erik Solbø Ohna , Rune Giske

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og presentasjoner.

Åpent for

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 24.09.2020