MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Forum organiseres innenfor hver masterprofil. Siktemålet er at studentene skal utarbeide en prosjektbeskrivelse av eget mastergradsprosjekt. I prosjektbeskrivelsen skal det gjøres rede for prosjektets tematikk og forskningsspørsmål, teoretisk innramming og forskningsmetodisk tilnærming og aktuelle forskningsetiske problemstillinger. I tillegg skal prosjektbeskrivelsen gjøre rede for aktuell litteratur og realistisk tidsplan for gjennomføring av prosjektet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studentene:
  • ha kunnskaper om hvilke elementer som inngår i en prosjektbeskrivelse og sammenhengen mellom disse
  • kunne utarbeide og vurdere en prosjektbeskrivelse for et mastergradsprosjekt

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studentene:
  • kunne utarbeide en prosjektbeskrivelse for eget mastergradsprosjekt som redegjør for: prosjektets tematikk og forskningsspørsmål, teoretisk innramming og forskningsmetodisk tilnærming og aktuell litteratur og realistisk tidsplan for gjennomføring av prosjektet

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studentene:
  • ha kunnskaper om forskningsprosessen og kunne vurdere forskningsetiske problemstillinger

Innhold

Innholdet i Forum skal styrke koblingen mellom studiet i Forskningsmetode og vitenskapsteori (MUT-100) og studentenes arbeid med eget mastergradsprosjekt. Innholdet i emnet skal klargjøre arbeidsoppgavene som inngår i forskningsprosessen og bevisstgjøre studentene på egen læring og faglig utvikling.

Forkunnskapskrav

Studenten skal normalt ha bestått emnene fra første studieår i masterutdanningen, samt ha avlagt eksamen i MUT-100 (Forskningsmetode og vitenskapsteori) eller ha eksamensrett til ny/utsatt eksamen i MUT-100 (Forskningsmetode og vitenskapsteori).

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell prosjektbeskrivelse1/1
Omfanget på prosjektbeskrivelsen skal være 5-7 sider.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Hver masterprofil utarbeider en plan for Forum hvor det presiseres hvilke aktiviteter som er obligatoriske i forbindelse med utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen.

Fagperson(er)

Faglærer
Cecilie Evertsen-Stanghelle, Ingrid Veronika Midteide Løkken , Randi Myklebust Sølvik , Marianne Torve Martinsen , Lene Vestad , Elin Nesvoll Vangsnes , Ellen Elvethon , Svein Erik Nergaard , Anita Tyskerud , Leif Inge Tjelta , Janne Fauskanger , Eva Leibinger , Reidar Mosvold , Elin Marie Thuen
Veileder
Hilde Margrethe Bleg Hegna
Studiekoordinator
Karen Elizabeth Gilje Woie , Solveig Röwekamp
Emneansvarlig
Kjersti Balle Tharaldsen , Anne Mangen , Raymond Bjuland , Rune Giske , Stein Erik Solbø Ohna

Arbeidsformer

Forelesning, seminararbeid og individuell veiledning

Åpent for

Master i utdanningsvitenskap

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne og programevaluering.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.10.2020