MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Forum organiseres innenfor hver masterprofil. Siktemålet er at studentene skal utarbeide en prosjektbeskrivelse av eget mastergradsprosjekt. I prosjektbeskrivelsen skal det gjøres rede for prosjektets tematikk og forskningsspørsmål, teoretisk innramming og forskningsmetodisk tilnærming og aktuelle forskningsetiske problemstillinger. I tillegg skal prosjektbeskrivelsen gjøre rede for aktuell litteratur og realistisk tidsplan for gjennomføring av prosjektet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studentene:
  • ha kunnskaper om hvilke elementer som inngår i en prosjektbeskrivelse og sammenhengen mellom disse
  • kunne utarbeide og vurdere en prosjektbeskrivelse for et mastergradsprosjekt

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studentene:
  • kunne utarbeide en prosjektbeskrivelse for eget mastergradsprosjekt som redegjør for: prosjektets tematikk og forskningsspørsmål, teoretisk innramming og forskningsmetodisk tilnærming og aktuell litteratur og realistisk tidsplan for gjennomføring av prosjektet

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studentene:
  • ha kunnskaper om forskningsprosessen og kunne vurdere forskningsetiske problemstillinger

Innhold

Innholdet i Forum skal styrke koblingen mellom studiet i Forskningsmetode og vitenskapsteori (MUT-100) og studentenes arbeid med eget mastergradsprosjekt. Innholdet i emnet skal klargjøre arbeidsoppgavene som inngår i forskningsprosessen og bevisstgjøre studentene på egen læring og faglig utvikling.

Forkunnskapskrav

Studenten skal normalt ha bestått emnene fra første studieår i masterutdanningen, samt ha avlagt eksamen i MUT-100 (Forskningsmetode og vitenskapsteori) eller ha eksamensrett til ny/utsatt eksamen i MUT-100 (Forskningsmetode og vitenskapsteori).

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell prosjektbeskrivelse1/1
Omfanget på prosjektbeskrivelsen skal være 5-7 sider.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Hver masterprofil utarbeider en plan for Forum hvor det presiseres hvilke aktiviteter som er obligatoriske i forbindelse med utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen.

Fagperson(er)

Faglærer
Cecilie Evertsen-Stanghelle, Ingrid Veronika Midteide Løkken , Randi Myklebust Sølvik , Marianne Torve Martinsen , Lene Vestad , Kirsti Tveitereid , Elin Nesvoll Vangsnes , Ellen Elvethon , Svein Erik Nergaard , Leif Inge Tjelta , Eva Leibinger
Veileder
Hilde Margrethe Bleg Hegna
Emneansvarlig
Anne Mangen , Raymond Bjuland , Anne Nevøy , Rune Giske , Stein Erik Solbø Ohna , Lars Edvin Bru
Studiekoordinator
Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Forelesning, seminararbeid og individuell veiledning

Åpent for

Master i utdanningsvitenskap

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne og programevaluering.

Litteratur

Widerberg, Karin (2004). Oppgaveskriving. Veien til lystbetont skriving og gode rutiner. Universitetsforlaget.
Selvvalgt pensum knyttet til prosjektbeskrivelsen, omfang 200 sider.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.01.2020