MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er konsentrert om tre deler: (1) Mangfold i barnehage og skole, (2) deltakelse og læring i barnehage og skole og (3) arbeid med vilkår for deltakelse i barnehage og skole. Målet er å gi økt innsikt i inkluderende og ekskluderende prosesser i oppvekst- og utdanningssystemet. : Med utgangspunkt i et mangfoldsperspektiv søker studiet å presentere et inkluderende perspektiv på tilrettelegging og vurdering av barn og unges læringsprosesser.
Antallsbegrenset: Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Ved stor søknad til det enkelte valgemne kan det bli satt tak på antall studenter ved emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal:
  • Ha kunnskap om ulike perspektiv på mangfold
  • Ha kunnskap om sammenhengen mellom læring, kommunikasjon og deltakerprosesser
  • Ha kunnskap om inkluderende pedagogikk, med et spesielt fokus på inkluderende og ekskluderende prosesser i oppvekst- og utdanningssystemet

Ferdigheter
Studenten skal:
  • Kunne analysere og forholde seg kritisk og konstruktivt til vilkår for deltakelse i barnehage og skole
  • Kunne anvende kunnskaper i utarbeiding av en selvstendig fagtekst

Generell kompetanse
Studenten skal:
  • Kunne analysere og reflektere over problemstillinger knyttet til mangfold og deltakelse i virksomheten i barnehage og skole

Innhold

I emnet skal studentene arbeide med spørsmål relatert til mangfold og deltakelse i barnehage og skole og andre arenaer. Emnet vil særlig legge vekt på teoretiske perspektiv og empiriske studier som belyser mangfold og deltakelse i ulike former for læringsfellesskap.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig individuell oppgave1/12 ukerA - FAlle.
Oppgavens tema og problemstilling godkjennes av faglærer, og veiledning tilbys innenfor rammen av seminarer. Oppgaven skal innleveres to uker etter siste seminar. Omfang på oppgaven: 5000 ord (+/- 10 %).
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan framstilles for prøving:
  • Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning (75 %)

Deltakelse på fire seminarer a 2 timer (25 % fravær godkjennes). Dette inkluderer innlevering av fagtekst til faglærer i forkant av seminar, pluss presentasjon på seminar. Fagteksten skal utvikles videre til eksamenstekst.
Studenter som får èn eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for èn ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Fagperson(er)

Faglærer
Nina Helgevold , Brit Elin Lomeland, Anne Nevøy
Studiekoordinator
Solveig Röwekamp , Hege Cecilie Nygaard Barker
Emneansvarlig
Marieke Gerdien Bruin
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Det vil bli lagt til rette for varierte og deltakende arbeidsmåter som skal fremme læringsutbytteformuleringene; Forelesninger, diskusjoner, ulike former for profesjonelle faglige samtaler, kollokviegrupper, seminarer

Åpent for

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Emneevaluering

Evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.

Litteratur

Artikler/bokkapitler i digitalt kompedium:
Ainscow, M., Booth, T. & Dyson, A. (2006). «Making school improvement inclusive». I Ainscow m.fl. Improving Schools, Developing Inclusion. Kap 7. London: Routledge (24 sider)
Alexander, P. A., Schallert, D. L., & Reynolds, R. E. (2009). What Is Learning Anyway? A Topographical Perspective Considered. Educational Psychologist, 44(3), 176-192. (16 sider)
Bråten, Stein (2006). Andencentreret deltakelse – fra vuggen til klasseværelset. Om basal relationskompetanse i læring og samvær. I : (R. Kristensen, red.) Fantastiske Forbindelser – relationer i undervisning og læringssamvær. Fredrikshavn: Dafolo (13 sider)
Danbolt, A. M. V. & Hugo, B. B. (2012). «Flerspråklighet som ressurs. Interaksjon og samarbeid i flerspråklige elevgrupper». I Engen, T. O. & P. Haug (red) I klasserommet. Studier av skolens praksis, kapittel 5, s. 83-101. Oslo: Abstrakt forlag (18 sider)
Eriksen, T. Th. (2007) «Mangfold versus forskjellighet». I Fuglerud og Eriksen (red) Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning, s. 111-130. Oslo: Pax. (29 sider)
Fandrem, H., Haus, S., & Johannessen, Ø. L. (2015). Dette er Sevgi, hun er tyrkisk eller..? Et kritisk blikk på kulturperspektivet i utdanningsfaglig, sosialfaglig og helsefaglig profesjonsutøvelse. I E. Kipperberg (Red.), Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse. (ss. 135-156): Fagbokforlaget
Ferguson, D. (2008). International trends in inclusive education: the continuing challenge to teach each one and everyone. European Journal of Special Needs education, 23:2, 109-120. (11 sider)
Florian, L., & Spratt, J. (2013). Enacting inclusion: a framework for interrogating inclusive practice. European Journal of Special Needs Education, 28(2), 119-135. (16 sider)
Gewirtz (2006). Towards a contextualized Analysis of social justice in education
Hart, S., Dixon, A., Drummon, M. J. & McIntyre, D. (2004). Learning without Limits, kap. 1-3 (s. 1-54) og kap. 13 (s.165 - 193). Maidenhead: Open University Press. (82 sider)
Haug, P. (2011). God opplæring for alle - eit felles ansvar. Norsk pedagogisk tidsskrift, 2, 129-139. (11 sider)
Haug, P. (2017). Understanding inclusive education: ideals and reality. Scandinavian Journal of Disability Research, 19(3), 206-217.
Hjörne, E. & Säljö, R. (2008) Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. Kap. 1+8. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. (33 sider)
Hundeide, K. (2007). Det intersubjektive rum og bevisstgørelse av samspil i klassen gennem reflekterende praksis. I : (R. Kristensen, red.) Fantastiske Forbindelser – relationer i undervisning og læringssamvær. Fredrikshavn: Dafolo (12 sider)
Marinosson, G., Ohna, S.E. & Tetler, S. (2007) Delagtighedens pædagogik. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 44, 3, s.236 – 263.
Pihl, J (2010) Etnisk mangfold i skolen; det sakkyndige blikket (kap. 10 Normaliseringens epoke og kap. 11 Kritikk av spesialpedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget. (45 sider)
Roth, S., & Stuedahl, D. (2017). ‘You Norwegians think we female Muslims are not free’: enactment of gendered positional identities during transition stages. Gender and Education, 1-18. Retrieved from https://doi.org/10.1080/09540253.2017.1387235. doi:10.1080/09540253.2017.1387235
Säljö, R. (2006). Mediering, institusjon og individ. I Säljö, R. Læring og kulturelle redskaper, kapitel 2, s. 42-69. Oslo: Cappelen (28 sider)
Säljö, R. (2016). Læring i et sosiokulturelt perpspektiv. I: Læring. Säljö, R. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, utvalgte kapitler
Vygotskij, L. S. (2001) Tenkning og tale. Innledning (Skodvin, s. 7-17) og «Vygotskij sett i sammenheng» (Kozulin s. 221-255) (45 sider)
Wenger, E. (1999). En social teori om læring. I: K. Nielsen & S. Kvale (red), Mesterlære, læring som social praksis, s.129-155. København: Hans Reitzels Forlag (26 sider)

Bokkapitler i “Psychology for Inclusive Education”
Hick, P., Kershner, R., & Farrell, P. (2009). Psychology for inclusive education: new directions in theory and practice. London: Routledge. Kapitlene 2, 3, 4, 5, 7:
Daniels, H. (2009). Vygotskij and inclusion; I Hick, P., Kershner, R., & Farrell, P. Psychology for inclusive education: new directions in theory and practice, s. 24-37. London: Routledge. (14 sider)
Florian, L. (2009). Towards an inclusive pedagogy; I Hick, P., Kershner, R., & Farrell, P. Psychology for inclusive education: new directions in theory and practice, s. 38-51. London: Routledge. (14 sider)
Kershner, R. (2009). Learning in inclusive classrooms; I Hick, P., Kershner, R., & Farrell, P. Psychology for inclusive education: new directions in theory and practice, s. 52-65. London: Routledge. (14 sider)
Putnam, J.W. (2009). Cooperative learning for inclusion; I Hick, P., Kershner, R., & Farrell, P. Psychology for inclusive education: new directions in theory and practice, s. 81-95. London: Routledge. (15 sider)
Thomas, G. (2009). An epistemology for inclusion. I Hick, P., Kershner, R., & Farrell, P. Psychology for inclusive education: new directions in theory and practice, s. 13-23. London: Routledge. (11 sider)


Selvvalgt litteratur (ca. 2-300 sider)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 14.12.2019