MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet konsentreres om pedagogiske virksomheters forståelser av og møter med mangfold i barne- og elevgrupper. Denne tematikken utforskes i utvalgte studier og i arbeidet med studentenes prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne skal studentene ha kunnskap om:
  • Ulike perspektiv på mangfold og inkludering i barnehage og skole
  • Inkluderende og ekskluderende prosesser i pedagogisk virksomhet
  • Tilrettelegging for læring i et mangfoldsperspektiv

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studentene ha ferdigheter i å:
  • Utvikle, legge til rette for og vurdere mangfoldsorientert undervisning i pedagogisk virksomhet
  • Identifisere og kritisk analysere ulike problemstillinger knyttet til mangfoldsorientert undervisning
  • Identifisere og kritisk analysere utilsiktede konsekvenser av pedagogisk praksis

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studentene kunne:
  • Analysere og reflektere over etiske problemstillinger knyttet til utforskning av virksomheten i barnehage og skole

Innhold

Emnet består av en teoretisk og en praktisk del. Det teoretiske utgangspunktet hentes fra forskning som er relevant med tanke på å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold, samt utvalgte studier av virksomheten i barnehager og skoler. Her legges det spesielt vekt på studier som utforsker forholdet mellom spesialpedagogisk støtte/spesialundervisning og ordinær opplæring. I den praktiske delen skal studentene arbeide med mindre empiriske delstudier relatert til barnehagen og skolens utfordringer knyttet til mangfold i barne-/elevgrupper.
Antallsbegrenset: Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Ved stor søknad til det enkelte valgemne kan det bli satt tak på antall studenter ved emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell skriftlig oppgave1/11 A - FAlle.
Hjemmeeksamen på 4000 ord (+/- 10%). Varighet 1 uke
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
I studiet inngår fire seminarer (à 4t) med obligatorisk frammøte (25 % fravær tillates).
Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstilles for prøving:
  • Tre skriftlige arbeid (1000 ord +/- 10%) og et muntlig fremlegg i tilknytning til de fire seminarene. De skriftlige arbeidene og det muntlige fremlegget vil være knyttet til vurdering og framlegg av pensumslitteratur og studentens empiriske studie

Studenter som får èn eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for èn ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Vurdering av dette arbeidet vil være godkjent/ikke godkjent

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marianne Sandvik Tveitnes
Faglærer
Stein Erik Solbø Ohna
Studiekoordinator
Hege Cecilie Nygaard Barker
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Det vil bli lagt til rette for varierte og deltakende arbeidsmåter som skal fremme studentens læringsutbytte. Veksling mellom forelesninger, seminar, refleksjoner individuelt og gruppevis, erfaringsutveksling, selvstudium, prosessorientert skriving, arbeid og diskusjoner i plenum. Det forventes stor egeninnsats og aktiv deltakelse på seminarene

Åpent for

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Emneevaluering

Evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.

Litteratur

*Blir lagt på Canvas ved studiestart
Allan, J. (2012). Difference in Policy and Practice: Dialogues in confidence. Review of Disability Studies, University of Hawaii at Manoa, s.14-24 [10s] *
Allan, J. (1996). Foucault and special educational needs: A "box of tools" for analysing children's experiences of mainstreaming. Disability & Society, 11(2), s.2019-234 [15s]*
Ainscow , M. (2016),Collaboration as a strategy for promoting equity in education: possibilities and barriers, Journal of Professional Capital and Community, Vol. 1 Iss 2 s.159 - 172 [18 s.]*
Arnesen, A-L (2017), Perspektiver på inkludering i barnehagefaglige praksiser, i Arnesen (red.) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. 2. utgave. Universitetsforlaget s.19-35 [16.s]*
Bae, B. (2011): Gjensidige inkluderingsprosesser, i Korsvold, T. (red.) Barndom - barnehage - inkludering. Fagbokforlaget. [26 s.] *
Bjuland, R. & Mosvold, R. (2015). Lesson study in teacher education: learning from a challenging case. Teaching and Teacher Education, 52, 83-90 [7 s.]* Fagerlid Festøy, A.R & Haug, P (2017).Sambandet mellom ordinær opplæring og spesialundervisning i lys av inkludering, i Haug, P (red) Spesialundervisning, innhald og funksjon s 52 -73 [22 s.]*
Florian, L., Black-Hawkins, K., & Rouse, M. (2017): Achievement and Inclusion in Schools. Routledge, s.1-55 +146-164 [71 s.]*
Florian, L., Young, K., & Rouse, M. (2010). Preparing teachers for inclusive and diverse educational environments: studying curricular reform in an initial teacher education course. International Journal of Inclusive Education, s.709-722. [13 s.]*
Florian, L., J. Spratt. (2013). Enacting inclusion: a framework for interrogating inclusive practise. European Journal of Special Needs Education, s.119-135 [16 sider]*
Germeten, S. (2008). Klassifiseringens makt. I Madsen, Kjell-Arild (red.) Pedagogikken i reformene - reformene i pedagogikken. Abstract forlag, s. 96-117 [21 s.]*
Grimen, H (2013) Profesjon og kunnskap, i Molander, A. & Terum, L.I (red) Profesjonsstudier, Universitetsforlaget, 3.opplag. s.71-86 [15.s]*
Grimen, H & Molander, A (2013) Profesjon og skjønn, i Molander, A. & Terum, L.I (red) Profesjonsstudier, Universitetsforlaget, 3.opplag. s.179-196 [17.s]*
Grindland, B. (2011). Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling. Nordisk barnehageforskning s.75-90 [16 s.]*
Haug, P. (2017) Understanding inclusive education:ideals and reality. Scandinavian Journal of Disability Research, 19:3 (s206-217) [12 s.]*
Hart, S. & Drummond M. J. (2014). Learning Without Limits: Constructing a Pedagogy Free from Determinist Beliefs about Ability, i Sage Handbook of Special Education, s.439-458 [19s.]*
Helgevold, N. (2014). Teaching as creating space for participation - establishing a learning community in diverse classrooms [14 s.]*
Helgevold, N. og Johannessen, Ø., L. (2016): Lesson study som arbeidsform i læreres utforsking av mangfoldsorientert undervisning. [17 s.]*
Hjörne, E. ; & Säljö, R. ( 2014). The practices of dealing with children in need of special support: a Nordic perspective, Emotional and Behavioural Difficulties, 19:3, 246-250 [4 s.]*
Hedegaard-Sørensen, L., Riis Jensen, C & Børglum Tofteng, D.M. (2017): Interdiciplinary collaboration as a prerequisite for inclusive education.Europeand Journal of Special Needs Education, s382-395 [14 s.]*
Hillesøy, S., Johansson, E. og Ohna, S. E., (2014): Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen. Journal of nordic early childhood education research tidsskrift for nordisk barnehageforskning. [21s.]*
Håstein, H. & Werner, S. (2014) Spesialpedagogikk, inkludert og tilpasset opplæring i vanlige klasser. i Buntling (red) Tilpasset opplæring - i forskning og praksis. Cappelen Damm s.136-164 [29 s.]*
Kasin, Olav (2012). Kultur som mangfold og problem i barnehagen I: P.I. Båtnes og S. Egden (red.) Flerkulturell forståelse i praksis [10s.]*
Kjørup, S. (2010): Forskning og andre ferdigheter. Om videnskap, kundskap og konstruksjon, skepsis og sandhed. FoU i Praksis 2010. [10 s.]*
Liden, H. (2001). Underforstått likhet. Skolens håndtering av forskjeller i et flerkulturelt samfunn I: M.E. Lien, H. Liden, og H. Vike (red). Likhetens paradokser Antropologiske undersøkelser i det moderne Norge [18 s.]*
Mosvold & Oma (2016) Profesjonsetiske perspektiver på læreres omtaler av elever. Norsk Pedagogisk tidsskrift, 100:1, s 26-36 [10s.]*
Persson, B. & Persson, E. (2012). Inkludering och måluppfyllelse, att nå framgång med alla elever. Stockholm: Liber s.80 - 150 [70s]*
Pettersson, T (2005) Med klasserommet som scene: En mikroetnografisk studie, i Postholm (red) Kvalitativ metode. En innføring med fokus på fenommenologi, etnografi og kasusstudier, Universitetsforlaget. s176-191 [16s.]*
Pihl, J. (2010). Etnisk mangfold i skolen. Det sakkyndige blikket. Kap 4. Oslo: Universitetsforlaget. [16 s.]*
Sahlström, F. (2001). Likvärdighetens produktionsvillkor. i Lindblad & Sahlström (red), Interaktion i pedagogiska sammanhang s.91-110. Stockholm: Liber. [19 s.]* Solli, K.A. (2017) Inkludering i barnehagen i lys av forskning i Arnesen (red) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser Universitetsforlaget s. 36-68 [32 s]*
Simonsen, E & Kristoffersen, A-E (2017) Felleskapets fordeler og forutsetninger- utfordringer for den spesialpedagogiske profesjonen i Arnesen (red) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Universitetsforlaget s.229-250 [21 s.]*
Säljö, R (2016) Læring - en introduksjon til perspektiver og metaforer, Cappelen Damm Akademisk kap 5, 6 og 7, s.82 - 145 [63 s.]*
Swann, Peacock, Hart & Drummond (2012). Creating Learning without Limits [155 s.]
Van der Kooij, K. S. & J. Pihl (2012). Læring i hetrogene klasser - nivådeling eller integrerte læringsfelleskap? i Båtnes & Egden (red) Flerkulturell forståelse i praksis. Gyldendal. [10 s.]*
Wenger (1999) En sosial teori om læring [14 s.]*
Ødegaard E., E. (2011): Deltakende handlingsrom i: Korsvold, T. (red.) Barndom - barnehage - inkludering. Fagbokforlaget. [21 s.]*
[898 sider]
Selvvalgt litteratur (100-200 sider)
Støttelitteratur:
Postholm & Jacobsen (2011) Læreren med forskerblikk. Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. Høyskoleforlaget.
Avhengig av om man peiler seg inn mot arbeid i barnehage eller skole, kan studentene velge blant følgende bøker:
Jensen, Ruth og Astrid Lill Kranmo (2010) Å utforske praksis - barnehagen. Cappelen Damm, Jensen, Ruth og Marit Aas (2011) Å utforske praksis - grunnskolen. Cappelen Damm,
Jensen, Ruth og Marit Aas (2011) Å utforske praksis - videregående skole. Cappelen Damm
Det forutsettes at studentene gjør seg kjent med lovverk og offentlige dokumenter, bl.a.: Kunnskapsløftets generelle del, https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ny-generell-del-av-lareplanen/
Rammeplan for barnehagen, https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi,
UDIRs Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
NOU 2009:18 Rett til læring
Meld .St.nr.18 (2010 - 2011) Læring og fellesskap
Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen
NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.06.2019