MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Lese- og skrivevansker er en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen, og enkelte elever opplever vansker med lesing og skriving til tross for god tilpasset opplæring. Dette emnet sikter mot å gi lærere som har ansvar for spesialundervisning, og koordinering av spesialundervisning, kompetanse i å foreta grundigere utredning av lese- og skrivevansker og å sette i gang tiltak. Emnet gir også innsikt i lovverk og forskrifter knyttet til spesialundervisning, samt tverretatlig samarbeid.
Antallsbegrensing: Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Det vil bli tatt opp maksimum 15 studenter. Lærere vil bli prioritert på dette emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:
 • har inngående kunnskap om lese- og skrivevanskeproblematikk.
 • har kunnskap om lovverk og regelverk knyttet til undervisning og opplæring (elevers rettigheter).
 • har forskningsbasert kunnskap om utredning av lese- og skrivevansker.
 • har inngående kunnskap om kunnskap om tiltak og hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker.

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan arbeide selvstendig med faglig utviklingsarbeid innen lese- og skrivevansker.
 • kan lede arbeid med å lage individuelle opplæringsplaner knyttet til spesialundervisning i lesing og skriving.
 • kan utrede lese- og skrivevansker og skrive utredningsrapport.
 • kan sette i gang evidensbaserte pedagogiske og organisatoriske tiltak for elever med lese- og skrivevansker på bakgrunn av en grundig utredning.
 • kan tolke og forholde seg kritisk til testresultater fra ulike kartleggingsverktøy og tester brukt i utredning av lese- og skrivevansker.

Kompetanse
Kandidaten:
 • kan kommunisere- og samarbeide med PPT og BUPA om elever med lese- og skrivevansker og vanlige tilleggsvansker.
 • kan formidle kunnskap om forebygging, utredning og tiltak knyttet til lese- og skrivevansker til kolleger og foreldre.
 • kan bidra til nytenking og innovasjon knyttet til forebygging av lese- og skrivevansker, samt utredning og tiltak for elever med lese- og skrivevansker.

Innhold

Enkelte elever opplever vansker med lesing og skriving til tross for god tilpasset opplæring, og lese- og skrivevansker er en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen. Dette emnet sikter mot å gi lærere som har ansvar for spesialundervisning, og koordinering av spesialundervisning, kompetanse i å foreta grundigere utredning av lese- og skrivevansker og å sette i gang systemrettede og individrettede tiltak. Emnet gir også innsikt i lovverk og forskrifter knyttet til spesialundervisning, samt tverretatlig samarbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MUT206 Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker
Gjennomføring av studiet krever gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig, i tillegg til at studentene må mestre å lese fagtekster på nordiske språk og engelsk.

Eksamen/vurdering

Skriftlig skoleeksamen og hjemmeeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 1/46 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Hjemmeeksamen3/46 ukerA - F
Skriftlig skoleeksamen:
Tema: Lese- og skrivevansker
Hjemmeeksamen:
Tema: Utredningsrapport - kartlegging av en elev med lese- og skrivevansker
Omfang: 5000 ord (+/- 10%)
Varighet: 6 uker
Veiledning: 2 økter (á 45 min.)

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Dette må være godkjent/ bestått før studenten kan framstilles for eksamen:
 • 2 individuelle refleksjonsnotat.
 • Deltakelse på 2 av 4 økter med case-arbeid/seminar.
 • Godkjent Logos-sertifiseringDeltakelse på sertifiseringskurs
 • Innlevering av testprotokoll
 • Godkjent sertifiseringsrapport (godkjennes av Logometrica)

Det tas forbehold om at sertifiseringskurset kan bli arrangert på ettermiddagstid.
Studenter som får èn eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for èn ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Oddny Judith Solheim
Faglærer
Bente Rigmor Walgermo , Ellen Heber, Anne Elisabeth Dahle , Margunn Mossige , Kjersti Lundetræ , Åse Kathrine Gjestsen
Studiekoordinator
Hege Cecilie Nygaard Barker , Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Undervisningen organiseres som forelesninger, seminarer, artikkelarbeid og case-arbeid.
Studentene oppfordres sterkt til å delta i kollokviegrupper.

Åpent for

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.

Litteratur

*Dahle, A. E., & Knivsberg, A.-M. (2012). Problematferd ved alvorlig og ved moderat grad av dysleksi. In S. Matre & A. Skaftun (Eds.), Skriv! Les! 1. Artikler fra den første nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy (s. 255-270). Trondheim: Akademika forlag
*Edmonds, M. S., Vaughn, S., Wexler, J., Reutebuch, C., Cable, A., Tackett, K. K., & Schnakenberg, J. W. (2009). A Synthesis of Reading Interventions and Effects on Reading Comprehension Outcomes for Older Struggling Readers. Review of Educational Research, 79(1), 262-300.
*Geva, E. (2000). Issues in the Assessment of Reading Disabilities in L2 Children - Beliefs and Research Evidence. Dyslexia, 6(1), 13-28.
*Geva, E., Massey-Garrison, A. (2013). A Comparison of the Language Skills of ELL and Monolinguals Who are Poor Decoders, Poor Comprehenders or Normal Readers. Journal of Learning Disabilities 46(5), 387-401.
*Gustafson, S., Ferreira, J., Rönnberg, J. (2007). Phonological or Orthographic Training for Children with Phonological or Orthographic Decoding Deficits. Dyslexia 13(3), 211-229.
*Hayes, J. R. (2000). A new framework for understanding cognition and affect in writing. I R. Indrisanio & J. R. Squire (red.), Perspectives on writing. Research, theory and practice (s. 6-40). Newark, Del.: International Reading Association.
*Hulme, C. & Snowling, M. J. (2009). Developmental disorders of language learning and cognition (Kapittel 1-3). Chichester: Wiley-Blackwell.
Høigaard, B. & Utgård, T. IKT som lære- og hjelpemiddel. Lære- og hjelpemiddelteamet, Bredtvet kompetansesenter. Hentes fra: http://innsikt.org/index.asp?id=27396
Høien og Lundberg (2012). Dysleksi: Fra teori til praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk
Høien, T. (2012). Håndbok til LOGOS: teoribasert diagnostisering av lesevansker. Bryne: Logometrica.
*Ise, E., & Schulte-Körne G. (2010). Spelling deficits in dyslexia: evaluation of an orthographic spelling training. Annals of Dyslexia, 60(1), 18-39.
Kilpatrick, D. A. (2016). Essentials of Assessing, Preventing and Overcoming Reading Difficulties. (Kapittel 3, 4, 5, 10 og 11) Hoboken, New Jersey: Wiley.
*Lundberg, I. (2002). Second language learning and reading with the additional load of dyslexia. Annals of Dyslexia, 52(1), 165-187.
*Lundberg, I., & Richenberg, M. (2011). Developing Reading Comprehension Among Students With Mild Intellectual Disabilities: An Intervention Study. Scandinavian Journal of Educational Research, 57(1), 89-100.
*McTigue, E. & Uppstad, P. H. (2018). Getting Serious About Serious Games: Best Practices for Computer Games in Reading Classrooms. The Reading Teacher. https://doi.org/10.1002/trtr.1737
*Mossige, M. (2009). Veiledning i skriving av eldre elever og voksne med skrivevansker. Spesialpedagogikk, 6, 32-42.
*Reikerås, E. (2009). Ulike regnere og ulike typer regning. I J. Fauskanger, R. Mosvold & E. Reikerås (red). Å regne i alle fag (s. 1-33). Oslo Universitetsforlaget.
*Roberts, G., Torgesen, J. K., Boardman, A., & Scammacca, N. (2008). Evidence-Based Strategies for Reading Instruction of Older Students with Learning Disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 23 (2), 63-69.
*Rittle-Johnson & Siegler (1999). Learning to spell: Variability, Choise and Change in Children`s Strategy Use. Child Development, 70(2), 332-348.
*Slavin, R.E., Lake, C., Davis, S., Madden, N.A. (2011). Effective programs for struggling readers: A best-evidence synthesis. Educational Research Review 6(1), 1-26.
Skaathun, A. (2013). Lesesenterets staveprøve. Stavanger: Universitetet i Stavanger, Lesesenteret.
*Solheim, O. J., Frijters, J. Lundetræ, K. & Uppstad, P. H. (2018). Effectiveness of an early reading intervention in a semi-transparent orthography: A group randomized trial. Learning and Instruction 58, 65-79. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2018.05.004
*Treiman & Bourassa (2000). The Development of Spelling Skill. Topics in Language Disorders, 20(3), 1-18.
*Troia, G.A. (2006). Writing instruction for students with learning disabilities. I C.A. MacArthur, S. Graham & J. Fitzgerald (red.), Handbook of writing research (s. 324 - 336). New York: The Guilford Press.
*Tønnessen, F. E. (2015). Historical introduction - beginning and continuation of dyslexia
research. In F. E. Tønnessen, Can we read letters? Reflections on fundamental issues in
reading and dyslexia research (s. 1-17). Rotterdam: Sense Publishers.
*Willcutt, E. G., & Pennington, B. F. (2000). Comorbidity of reading disability and attention
deficit/hyperactivity disorder: Differences by gender and subtype. Journal of Learning
Disabilities, 33(2), 179-191.
Utdanningsdirektoratet (2010). Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, 15-91.Hentes fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, (kap 1 og 5). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
*= Disse tekstene finnes i et kompendium


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 20.11.2019