MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet består av to deler: en fellesdel for alle studenter som tar master i utdanningsvitenskap (fem studiepoeng) og profilspesifikk del for studenter som tar master i matematikkdidaktikk (ti studiepoeng).
Fellesdel:
Skolens og barnehages historiske utvikling i et mangfoldsperspektiv. Hvordan kan vi forstå dagens utdanningspolitiske reformer og aktuelle endringsprosesser i lys av skolens og barnehagens historiske utvikling? Hvilke utfordringer, dilemmaer og muligheter står lærere og barnehagelærere overfor i reform- endringsarbeid i skole og barnehage? Disse spørsmålene vil bli belyst i dette emnet som inngår som en felleskomponent i alle masterprofilene 1. studieår.
Profilspesifikkdel:
Den andre delen av emnet er det første av to emner i mastergradsstudiet i matematikkdidaktikk som fokuserer på læring og undervisning av matematikk i skolen.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter endt studium skal studenten:
  • ha tilegnet seg kunnskaper om noen sentrale trekk ved norsk utdanningspolitikk i et historisk perspektiv.
  • ha fått kjennskap til hvordan utdanningspolitikk kan implementeres gjennom reform- og utviklingsarbeid i dagens skole og barnehage, og til praktiske utfordringer, dilemmaer og muligheter i slikt arbeid.
  • ha tilegnet seg avansert kunnskap om forskning på matematikkundervisning og utvikling av matematikkundervisning.
  • ha avansert kunnskap om undervisningskunnskap i matematikk

Ferdigheter
Etter endt studium skal studenten:
  • kunne lese og analysere akademiske tekster, samt analysere eksisterende teorier fra fagfeltet
  • kunne arbeide selvstendig med problemløsning i matematikk, vurdere og bruke relevante digitale verktøy, og reflektere kritisk over egen problemløsningsprosess

Generell kompetanse
Etter endt studium skal studenten:
  • kunne analysere relevante problemstillinger knyttet til matematikkdidaktikk som fagområde og forskningsfelt

Innhold

Fellesdel:
Innholdet i fellesdelen er konsentrert om følgende tematikk: Skolens og barnehages historiske utvikling i et mangfoldsperspektiv. Hvordan kan vi forstå dagens utdanningspolitiske reformer og aktuelle endringsprosesser i lys av skolens og barnehagens historiske utvikling? Hvilke utfordringer, dilemmaer og muligheter står lærere og barnehagelærere overfor i reform- endringsarbeid i skole og barnehage?
Profilspesifikkdel:
Innholdet i den profilspesifikke delen av kurset kan deles i tre hoveddeler som alle er knyttet til utvikling av matematikkundervisning. Den ene delen handler om undervisningskunnskap i matematikk, bakgrunnen for teorier om dette og sentrale studier på dette feltet. I den andre delen er fokuset på problemløsning og problemløsende tilnærming til matematikkundervisning. Her vil studentene selv arbeide med å løse matematiske problemer, reflektere over prosessen og hvordan dette kan bidra til utvikling av undervisningspraksis i matematikk. Den tredje delen gir studentene mer inngående kjennskap til metoder for å utvikle matematikkundervisning gjennom systematisk samarbeidslæring i Lesson Study.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Muntlig eksamen og innleveringsoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen6/1030 minutterA - F
Logg4/10 A - F
Muntlig individuell eksamen på inntil 30 minutter.
Problemløsningslogg, ind. (6-8 problemer).
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Fellesdel:
Individuell fagtekst, 2700 ord +/- 10 %. Fagteksten vurderes av faglærer og må være godkjent for å få avsluttende vurdering.
Arbeid i grupper og presentasjon på seminar er obligatorisk. 25 % fravær tillates (dvs et seminar)
Utkast til presentasjon skal sendes seminarlærer i forkant av presentasjon
Studenter som får èn eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for èn ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak
Profilspesifikkdel:
Obligatorisk arbeidskrav tilknyttet praksis.
Presentasjon av artikler på seminar er obligatorisk.
Studenter som får èn eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for èn ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Raymond Bjuland , Reidar Mosvold
Faglærer
Tone Bulien, Stein Erik Solbø Ohna
Studiekoordinator
Solveig Röwekamp
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Det legges opp til en kombinasjon av forelesning, seminarer og studentstyrt arbeid (både individuelt og i grupper).

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Utdanning og samfunn. Opplæring - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole (MUT200_1) 5

Åpent for

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Emneevaluering

Evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.

Litteratur

Fellesdel:
Connell (2012) Just education. Journal of Education Policy, 27:5, pp 681-683
Hart, S. & Drummond MJ. (2014). Learning without limits: Constructing a pedagogy free from determinist beliefs about ability. I The sage Handbook of Special Education. SAGE: London, pp 440-458.
Haug, P. (2011). God opplæring for alle - eit felles ansvar. Norsk pedagogisk tidsskrift, 2, 129-139.
Bruin, M. (2019). Inkluderende skole–hjem-samarbeid – lærerprofesjonens utfordringer i møtet med foreldre. I L. Helle & A. Nevøy (Red.), Profesjonsrettet pedagogikk. Innspill til lærerens arbeid med inkludering (s. 111-127). Oslo: Gyldendal.
Jenssen, S. J., & Lillejord, S. (2009). Tilpasset opplæring. Politisk drakamp og pedagogisk praksis. Acta Didactica Norge, 3(1).
Salhlberg, P. (2011). The Fourth Way of Finland. Journal of Eductional Change, 12, 173-185.
Thuen, H. (2010). Skolen; et liberalistisk prosjekt, Norsk pedagogisk tidsskrift, 04/2010, 14 sider.

Litteraturen legges ut i virtuelt kompendium på Canvas.
Profilspesifikkdel:
Polya, G. (1945/1957). How to solve it. Princeton, NJ: Princeton University Press. (Original work published 1945). (250 sider)
Ma, Liping (2010). Knowing and Teaching Elementary Mathematics. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. (130 sider)
Munthe, E., Bjuland, R., & Helgevold, N. (2015). Lesson Study: I utdanning og praksis. Oslo: Cappelen Damm. (100 sider)
Stigler, James W. & Hiebert, James (1999). The teaching gap: Best ideas from the world's teachers for improving education in the classroom. New York, NY: The Free Press. (180 sider)
Kompendium for kurset. (ca. 200 s.)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.12.2019