MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


"Studere matematikkundervisning" er det andre av to kurs i mastergradsstudiet i matematikkdidaktikk som fokuserer på læring og undervisning av matematikk i skolen. Gjennom kurset får studentene et praktisk innblikk i forskning knyttet til matematikkundervisning som deltakere i et forskningsprosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter kurset skal studenten:
  • ha inngående kunnskap om ulike konseptualiseringer av matematikkundervisning
  • ha avansert kunnskap om forskning på dialogiske og moralske aspekter ved matematikkundervisning

Ferdigheter
Etter kurset skal studenten:
  • kunne analysere og anvende eksisterende teorier og metoder som deltakere i et forskningsprosjekt
  • kunne bruke relevante digitale verktøy for å dokumentere og analysere matematikkundervisning

Generell kompetanse
Etter kurset skal studenten:
  • kunne analysere relevante problemstillinger knyttet til matematikkdidaktikk som fagområde og forskningsfelt samt arbeid som matematikklærer
  • kunne vurdere etiske perspektiver knyttet til klasseromsforskning og ansvarlig behandling av digitale data i forskningsprosjekter

Innhold

Drøfting og presentasjon av resultater fra moderne klasseromsforskning er en gjennomgående og sentral del av kurset. Hovedfokuset er på ulike aspekter ved matematikkundervisning.
Sentralt i kurset står studentenes deltakelse i et forskningsprosjekt, der data samles inn, analyseres, bearbeides og presenteres. Drøfting av observasjonene i lys av relevant teori er her vesentlig.

Forkunnskapskrav

MUT300 Utdanning og samfunn - Utvikle matematikkundervisning

Eksamen/vurdering

Muntlig prøve og paper
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig prøve/presentasjon, individuell4/1030 minutterA - F
Individuelt paper6/10 A - FAlle.
Omfang på paper: 6000-8000 ord.
Den muntlige prøven/presentasjonen er på inntil 30 minutter.
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Praktisk arbeid i tilslutning til forskningsprosjektet er obligatorisk (dette omfatter innsamling av data og transkripsjon).
Studenter som får èn eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for èn ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til prøving.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tone Bulien, Raymond Bjuland , Reidar Mosvold
Studiekoordinator
Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Det blir lagt opp til en kombinasjon av seminarer, workshops, praktisk arbeid og selvstudium i tilknytning til det forskningsprosjektet studentene deltar i gjennom kurset.

Åpent for

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Emneevaluering

Evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.12.2019