MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for det utdanningsvitenskaplige fagområdet. Innholdet kan være rent drøftende, fortolkende eller ha en mer empirisk innretning. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ, fortolkende, kvalitativ og /eller kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal kandidaten kunne:
Kunnskaper
  • gjennomføre et forskningsprosjekt og kunne vurdere og anvende relevante metoder og teorier

Ferdigheter
  • formulere forskningsspørsmål / problemstilling
  • gjennomgå forskningslitteratur på feltet og eventuelt samle inn et empirisk materiale
  • skrive en oppgave på bakgrunn av en prosjektbeskrivelse hvor studenten viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling.
  • Kunne formidle eget forskningsprosjekt på en faglig forsvarlig måte

Generell kompetanse:
  • identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt.

Innhold

Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for det utdanningsvitenskaplige fagområdet. Innholdet kan være rent drøftende, fortolkende eller ha en mer empirisk innretning. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ, fortolkende, kvalitativ og /eller kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning. Det gis inntil 14 timer individuell veiledning.

Forkunnskapskrav

For å begynne på masteroppgaven må studentene ha gjennomført og bestått alle emner i det første året av masterstudiet. MUT-101 Forum må være godkjent. Studentene må ha bestått MUT-100 Forskningsmetode og vitenskapsteori eller ha eksamensrett til ny/utsatt eksamen (konte). Studenter som stryker til ny/utsatt eksamen vil ikke få videre veiledning/kunne levere masteroppgaven før MUT-100 er bestått. 

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Masteroppgave1/1 A - F
Omfanget på masteroppgaven er på 20 000 - 40 000 ord med skrifttype 12 og linjeavstand 1,5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller IKKE med i omfanget.
Oppgave i norskdidaktikk skal skrives på norsk. For de andre profilene kan oppgaven skrives på norsk eller engelsk.
Det er mulig å søke om å få skrive masteroppgaven i artikkelformat med overbygging.
Artikkel skal være på 5000-7000 ord + overbygging 5000-8000 ord. Rammen på 5000-7000 ord for artikkel kan fravikes hvis det valgte tidsskrift har andre begrensinger.
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk presentasjon
Muntlig presentasjon av masteroppgaven som må være godkjent for å få emnet bestått. Hvis studenten må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Fagperson(er)

Faglærer
Lene Vestad , Kirsti Tveitereid , Elin Nesvoll Vangsnes , Ellen Elvethon , Cecilie Evertsen-Stanghelle, Ingrid Veronika Midteide Løkken , Marianne Torve Martinsen , Svein Erik Nergaard , Håvard Myklebust , Anne Mette Færøyvik Karlsen
Emneansvarlig
Stein Erik Solbø Ohna , Raymond Bjuland , Per Henning Uppstad , Magne Ivar Drangeid , Lars Edvin Bru , Nina Helgevold
Veileder
Hilde Margrethe Bleg Hegna
Studiekoordinator
Karen Elizabeth Gilje Woie , Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med tilbud om individuell veiledning

Åpent for

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.10.2020