MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet småbarnspedagogikk er en profesjonsbasert videreutdanning på 30 studiepoeng. Studiet er ment for pedagoger som ikke er barnehagelærere/førskolelærere, og som ønsker kompetanse for å få tilsetting som pedagogisk leder i barnehagen.
Småbarnspedagogikk vil sammen med Barnehagepedagogikk (30 studiepoeng), gi den definerte målgruppen kompetanse som er likestilt med barnehagelærerutdanning for ansettelse som pedagogisk leder og styrer i barnehagen. Emnet består av litteratur og forelesninger i fagene pedagogikk, fysisk fostring, forming og musikk.

Studierett: Studenter som er tatt opp på videreutdanningi barnehagepedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Videreutdanningen består av emnene småbarnspedagogikk (NSP100_2) og barnehagepedagogikk (VBP100_1). Emnene er samlingsbaserte og går annethvert år, rekkefølgen på emnene er likegyldig.

Læringsutbytte

Det overordnede målet for studiet er at studenten skal utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til pedagogisk arbeid med barn under 3 år og til samarbeid med foreldre og ledelse av andre voksne i barnehagen. Studiet skal også gi studentene økt bevissthet om seg selv og sin egen rolle som pedagog i en kompleks og forutsigbar hverdag i møte med de yngste barna.

Kunnskaper
Kandidaten
 • har kunnskap om teori og nyere forskning med de yngste barna i barnehagen.
 • har kunnskap om verdien av voksnes følelsesmessige inntoning og evne til å gi omsorg i møtet med de yngste barna
 • har kunnskap om de yngste barnas kroppslige væremåte, kommunikasjon og sosiale samspill
 • har kunnskap om og innsikt i ulike yrkesetiske problemstillinger og begrunnelser for ulike handlingsalternativ
 • har kunnskap om og kan reflektere over betydningen av kroppslige og estetiske dimensjoner i de yngste barnas dannings- og læringsprosesser
 • har kunnskap om forebyggende arbeid og tidlig innsats i arbeid med de yngste barna

Ferdigheter
Kandidaten
 • kan ut fra styringsdokumentene for barnehagen og relevante teorier om de yngste barna planlegge, gjennomføre og vurdere et godt pedagogisk arbeid i ulike barnehagetilbud for barn under 3 år
 • har evne til følelsesmessig inntoning, til å gi omsorg og ta imot barns initiativ til samspill
 • kan tilrettelegge for og støtte opp om møter mellom de yngste barna i barnehagen
 • har tilegnet seg et musikalsk repertoar og kan anvende grunnleggende praktiske ferdigheter knytte til skapende og vokal aktivitet, dans og bevegelse i møte med de yngste barna
 • kan legge til rette for estetiske opplevelser, undring, utforskning og skaperglede i lek med materialene i møte og samspill med de yngste barna
 • kan gjennomføre og tolke observasjoner som redskap for å vurdere det pedagogiske arbeidet med de yngste barna i barnehagen
 • kan planlegge, tilrettelegge og lede prosesser som fremmer fysisk, psykisk og sosialhelse hos de yngste barna

Generell kompetanse
Kandidaten
 • har skaffet seg økt bevissthet og engasjement i forhold til samfunnspolitiske debatter som angår de yngste barnas livsvilkår i hjem og samfunn, og om ulike barnehagetilbud til denne aldergruppen
 • har kunnskap om å vurdere og støtte opp om det uforutsette som kan oppstå i en gruppe med barn under 3 år og se dette som potensial for danning og læring
 • kan samarbeide med og veilede personale, foreldre og andre voksne
 • kan se barn som konstruktive bidragsytere og deltakere i barnehagen som en demokratisk, sosial, kulturell og estetisk arena

Innhold

Gjennom emnet får studentene kunnskap om teori og nyere forskning med barn i aldersgruppen 0-3 år.. Didaktisk refleksjon og hvordan en kan tilrettelegge for arbeid med de yngste barns vil være gjennomgående. Studiet skal dyktiggjøre studentene til arbeidet med de yngste barna i barnehagen ved å fokusere på pedagogens ansvar for å skape gode relasjoner og utøve omsorg - som et grunnlag for barns erfaringer og forståelse av seg selv og andre mennesker. Studiet er inndelt i fire hovedområder:

De yngste barna i barnehagen og samfunnet
Dette området vektlegger de yngste barna ut fra et samfunnsperspektiv gjennom; historikk, politikk, aktuell forskning og forskningstradisjoner. Barnehagen som omsorgs- og utdanningsinstitusjon blir også belyst.

Det nære samspillet - sosialt samspill, utvikling og læring
Dette området vektlegger barns utvikling og behov for tilknytning til nære omsorgspersoner. Kunnskap om relasjonskompetanse hos de voksne vil i denne sammenhengen bli vektlagt. For å tilrettelegge for en positiv utvikling må omsorgspersonene forstå barnets signaler og behov og være i stand til å imøtekomme dette. Kvaliteten på samspillet gjennom en evne til å skape trygghet, tilknytning, nærhet og utrykke annerkjennelse, vil være viktig for å gi barn gode utviklingsmuligheter.

Hverdagslivet - barns lek og kultur
Dette området vil vektlegge barnehagehverdagen for de yngste barna. Her belyses hva som kjennetegner denne aldersgruppens lek, kultur og vennskap, noe som omfatter barns kroppslige lek og utforskning, samt behovet for å kunne uttrykke seg gjennom det estetiske, musikalske- og visuelle formspråk.

Hvordan de voksne kan være med å støtte opp om barns væremåter med fokus på barns medvirkning i barnehagehverdagen vil stå sentralt.

Dokumentasjon og samarbeid
Dette området vektlegger dokumentasjon og observasjon i arbeidet med de yngste barna. Kunnskap om den pluralistiske og mangfoldige barnehagen, de voksnes bevissthet, og leken som en metode for identifikasjon og støtte vil være sentralt. Det rettes også et fokus på de yngste barnas motoriske utvikling, estetiske utvikling og samarbeid mellom personalet og øvrige samarbeidsorganer.

Forkunnskapskrav

Følgende utdanninger kvalifiserer for opptak til Småbarnspedagogikk: Utdanning som allmennlærer, faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn), barnevernspedagog, spesialpedagog, kateketutdanning, Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk og Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk.

 

Dersom det er flere søkere enn antall studieplasser vil søkere som allerede har tatt Barnehagepedagogikk VBP100_1 bli prioritert. Videre rangeres søkerne etter søkere med dokumentert praksis som pedagogisk leder i barnehage, søkere med annen relevant praksis i barnehage, karaktersnitt og alder - dersom kandidater har likt karaktersnitt vil den eldste bli rangert først: Utdanning som allmennlærer, faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn), barnevernspedagog, spesialpedagog, kateketutdanning, Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk og Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk.

Anbefalte forkunnskaper

Arbeidserfaring fra barnehage.

Eksamen/vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen og praksis
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig hjemmeeksamen1/1 A - FAlle.
Praksis0/1 Bestått - Ikke bestått
Omfang individuell skriftlig hjemmeeksamen: 5000 ord (+/- 10%).

Omfang praksis: 10 dager av 6,5 time pr. dag. 2 lederdager

Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent 2-ukers praksis, Obligatoriske arbeidskrav, Godkjent 2-ukers praksis
Spesifisering av Arbeidskrav:
Arbeidskrav 1: Knyttet til teoretiske perspektiver, 1500 ord (+/- 10%).
Arbeidskrav 2: Knyttet til observasjon og praksis, 1500 ord (+/- 10%)
Arbeidskrav 3: Tverrfaglig praktisk estetisk arbeid. Gruppevis med individuell vurdering, 20 min pr. gruppe
Obligatorisk tilstedeværelse min 80%

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å få gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer
Per Einar Sæbbe , Cecilie Evertsen-Stanghelle, Kjersti Lønning Velde , Ksenia Solheim , Ingunaya Myhre Larsen, Katarzyna Anna Tunkiel , Guri Årsvoll, Synnøve Eikeland , Kirsten Halle , Kristin Fugelsnes , Inger Sofie von Krogh
Studiekoordinator
Inger Marie Øglænd
Praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo , Lena Forus

Arbeidsformer

Undervisningen foregår ved Universitetet i Stavanger og via læringsplattformen Canvas. Studiet baserer tilegnelsen av kunnskapen om de yngste barna i barnehagen som en veksling mellom å lære sammen med andre og som et selvstudium I studieperioden vil det være 6 samlinger ved Universitetet i Stavanger med forelesninger, praktisk undervisning, veiledning og oppgavearbeid. Mellom samlingene foregår veiledning, diskusjoner og oppgaveinnleveringer via Canvas. Arbeidsformene vil vektlegge en integrering av praksis og teori. All undervisning er obligatorisk.

Det gjennomføres to ukers veiledet og vurdert praksis i barnehage. For å få avsluttende vurdering i praksisperioden gjelder plikt om 80 prosent tilstedeværelse. Ved behov for særskilt tilrettelegging gjelder egne regler for organisering av studieløp.

Åpent for

Småbarnspedagogikk -nettbasert videreutdanning

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020