MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.


Kurset omhandler drift og vedlikeholdsstyring av utstyr, maskiner og produksjonssystemer. Grunnleggende teori, vedlikeholdsstrategier, relevante standarder, samt verktøy, metoder og vedlikeholdsstrategier er diskutert. Fokuset er spesielt rettet mot petroleumsindustrien, men kan generaliseres mot landbasert industri.

Læringsutbytte

Etter å ha deltatt i kurset skal studenten ha en grunnleggende forståelse av sentrale aspekter omkring styring og ledelse av drift og vedlikehold gjennom planlegging, produksjon, installasjon, uttesting, og drift av avanserte, komplekse og integrerte maskiner, utstyr, produkter, systemer, samt produksjonsfasiliteter og fabrikker. Studentene skal demonstrere forståelse og bruk av vanlig metoder, verktøy og analyse. Konteksten vil være onshore/offshore teknologi (f.eks. olje og gass produksjonsplattformer eller offshore vindparker)

Innhold


Kurset beskriver sentrale faktorer og metoder brukt for å optimalisere aktiviteter i forskjellige livssyklusfaser (f.eks. design og utvikling, installasjon og uttesting, drift og vedlikehold, fjerning og resirkulasjon) med hensyn på kostnad og profitt, og akseptable risikonivå for helse, miljø og sikkerhet, samt investeringer. En prosjektrapport skal leveres med fokus på drift og vedlikeholdsstyring.

Kurset blir undervist i tre moduler med følgende innhold: Modul 1: Introduksjon til drift og vedlikehold; -Vedlikehold som en forretningsprosess og verdiskapningsprosess; -Trender i vedlikeholdsstyring; -Definisjoner og terminologi; -Vedlikeholdstyper, valg av vedlikeholdsstrategier og metoder; -NORSOK standarder, legislative krav, og risiko akseptkriteria med hensyn til helse miljø og sikkerhet; Modul 2: Hovedkonsept, verktøy og teknikker; -Tekniske analyse, utstyr teknisk- og funksjonshierarki, feilmoduseffekt og kritikalitetsanalyse (FMECA), feiltreanalyse (FTA), Hendelsetreanalyse (HTA), etc.; -Design ut/ design for vedlikehold med hensyn på pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsvennlighet, drift og vedlikeholdsstøtte; -Livssyklus kostnad; -Reservedeler og logistikk; -Data og informasjonsstyring; Modul 3: Vedlikeholdsstyring og utvikling av vedlikeholdsprogram; -Pålitelighetssentrert vedlikehold (RCM); -Risikobasert vedlikehold (RBM) og risikobasert inspeksjon (RBI); -Vedlikeholdsmål og strategier; -Vedlikeholdsstyring og arbeidsprosesser

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Prosjektoppgave (gruppe) og muntlig presentasjon
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave (gruppe)1/1 A - F
Muntlig presentasjon0/1 Bestått - Ikke bestått
Karakter i prosjektoppgaven teller 100%. Muntlig presentasjon vurderes Bestått/Ikke bestått. Begge deler må være bestått for å få bestått på emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Idriss El-Thalji
Faglærer
Idriss El-Thalji
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjektoppgave. Gjesteforelesninger. Undervisningsspråket er engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Drift og vedlikeholdsstyring (MOM460_1) 5

Åpent for

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet

Emneevaluering

Evalueringsskjema og/ eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer for TN og UiS.

Litteratur

Kompendium i Drifts- og vedlikeholdsstyring, utvalgte bøker og artikler


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.10.2018