MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset fokuserer på sammenhengen mellom 'Assets', prosesser, beslutninger, og prestasjon komplekse industrielle systemer. Kurset spesialt dekke kjennetegnende av kjerneprosesser i Assets, beslutninger i moderne industrielle miljøer, og hvordan komplekse prosesser og beslutningssituasjoner påvirker ulike typer av scenario, metoder, indikatorer, osv. for å styre engineering, drift, og prestasjon i komplekse industrielle systemer.

Læringsutbytte

Kunnskap
-har inngående kunnskap om teori og metoder innenfor industrielle assets, prosesser, beslutninger og prestasjon.
-kan anvende kunnskap på industrielle systemer, tekniske anlegg og organisasjoner
-kan analysere faglige problemstillinger knyttet til tekniske og operasjonelle prosesser, beslutningstaking og prestasjon
Ferdigheter
-kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid
-kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
-kan gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende etiske normer
Generell kompetanse
- kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre profesjonell arbeidsoppgaver og prosjekter
-kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialiteter og til allmennheten
-kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Innhold

Industriell betydning og gjensidige avhengigheter mellom industrielle 'assets', prosesser, beslutninger, og prestasjon i komplekse industrielle systemer.
Kjennetegnende av kjerneprosesser i industrielle assets, beslutninger i moderne industrielle miljøer, og hvordan kompleks prosesser og beslutning situasjoner påvirke ulike typer av scenario, metoder, indikatorer, osv. for å styre av tekniske og operasjonelle prestasjon i komplekse industrielle systemer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innleveringsoppgave1/1 A - F
Innleveringsoppgave
Hvis en student ikke består innleveringsoppgaven, må hun/han ta dette om igjen neste gang kurset undervises.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Rapport, Gruppepresentasjoner
Obligatorisk rapport basert på selv-studier eller gruppearbeid. Gruppepresentasjoner. I tillegg muntlig høring dersom rapporten eller presentasjoner er ikke tilfredsstillende.
Obligatoriske arbeidskrav skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jayantha Prasanna Liyanage
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Forelesninger og diskusjon. Selvstudier/gruppearbeid. Presentasjoner.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Beslutningsteknologi og prestasjonsstyring (MOM440_1) 10

Åpent for

Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.07.2020