MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.


Kurset fokuserer på sammenhengen mellom 'Assets', prosesser, beslutninger, og prestasjon komplekse industrielle systemer. Kurset spesialt dekke kjennetegnende av kjerneprosesser i Assets, beslutninger i moderne industrielle miljøer, og hvordan komplekse prosesser og beslutningssituasjoner påvirker ulike typer av scenario, metoder, indikatorer, osv. for å styre prestasjonen i komplekse industrielle systemer.

Læringsutbytte


Kunnskap

-har inngående kunnskap om teori og metoder innenfor industrielle prosesser, beslutninger og prestasjonsstyring

-kan anvende kunnskap på tekniske anlegg og organisasjoner

-kan analysere faglige problemstillinger knyttet til prosesser, beslutningstaking og prestasjon

Ferdigheter

-kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid

-kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

-kan gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende etiske normer

Generell kompetanse

- kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre profesjonell arbeidsoppgaver og prosjekter

-kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialiteter og til allmennheten

-kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Innhold


Sammenheng mellom 'Assets', prosesser, beslutninger, og prestasjon i komplekse industrielle systemer.

Kjennetegnende av kjerneprosesser i Assets, beslutninger i moderne industrielle miljøer, og hvordan kompleks prosesser og beslutning situasjoner påvirke ulike typer av scenario, metoder, indikatorer, osv. for å styre av prestasjon i komplekse industrielle systemer.

Forkunnskapskrav

Bachelor i ingeniørfag innen relevant teknisk fagområde.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Innleveringsoppgave1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Rapport, Gruppepresentasjoner

Obligatorisk rapport basert på selv-studier eller gruppearbeid. Gruppepresentasjoner. I tillegg muntlig høring dersom rapporten eller presentasjoner er ikke tilfredsstillende.

Obligatoriske arbeidskrav skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jayantha Prasanna Liyanage
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Forelesninger og diskusjon. Selvstudier/gruppearbeid. Presentasjoner.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Beslutningsteknologi og prestasjonsstyring (MOM440_1) 10

Åpent for

Masternivå ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

- Kompendium "Engineering assets, Processes, and Performance"


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 12.12.2018