MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset fokuserer på problembasert og praksisorientert tilnærming for å styrke forståelsen og kunnskapen knyttet til Asset engineering og drift. Studentene skal ha evne til å lære, studere og analysere spesifikt utvalgte industrielle saker basert på litteratur, prosjektdokumenter eller industrielle besøk.

Læringsutbytte

Kunnskap
  • har mer industriell praksisorientert kunnskap relatert til Asset engineering og drift, og tilhørende tekniske, operative og ledelsesmessige praksis og utfordringer
  • kan søke relatert kunnskap til design, tekniske og operasjonelle aspekter av tekniske anlegg og infrastrukturer
  • kan analysere praktiske utfordringer knyttet til Asset engineering og drift

Ferdigheter
  • kan bruke relevante teorier, prinsipper og metoder knyttet til Asset Engineering og drift for forskning og faglig utviklingsarbeid
  • kan analysere og behandle ulike kilder til informasjon relatert til teknisk, operativ og ledelsesmessig praksis og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter
  • kan utføre et begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt relatert til design, tekniske og operasjonelle aspekter av tekniske anlegg og infrastrukturer under tilsyn og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk

Generell kompetanse
  • kan anvende sin kunnskap og ferdigheter knyttet til design, tekniske og operasjonelle aspekter for å utføre faglige oppgaver og prosjekter
  • kan kommunisere om faglige problemer, analyser og konklusjoner knyttet til teknisk, operativ og ledelsesmessig praksis, både med spesialister og allmennheten
  • kan bidra til nye tankegangs- og innovasjonsprosesser for å forbedre teknisk, operativ og ledelsesmessig praksis knyttet til tekniske anlegg og infrastrukturer.

Innhold

Kurset i hovedfokus fokuserer på problembasert og praksisorientert tilnærming for å styrke forståelsen og kunnskapen knyttet til Asset engineering og drift. Den kombinerer faktisk industriell praksis og de teoretiske prinsippene gjennom prosjektarbeid. Studentene skal ha evne til å lære, studere og analysere spesifikt utvalgte industrielle saker basert på prosjektdokumenter eller industrielle besøk. Hovedinnholdet vil være begrenset til emner som er relevante for design, tekniske og operasjonelle aspekter av tekniske assets og infrastrukturer, og spesifikke praksis og utfordringer knyttet til dem.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektrapport og muntlig presentasjon1/1 A - F
Prosjektrapport og muntlig presentasjon som sammen utgjør 100% mot bestått / ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatorisk gruppearbeid og skriftlige rapporter basert på industrielle saker og / eller prosjektbesøk. En ytterligere muntlig vurdering på individuell basis dersom gruppearbeidet eller individuelle rapporter ikke er tilfredsstillende.
Alle obligatoriske arbeidskrav må godkjennes av faglærer innen de fastsatte frister for å få tilgang til eksamen og for å få endelig karakter i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jayantha Prasanna Liyanage

Arbeidsformer

Utvalgte innledende forelesninger, Selvstudie / Gruppearbeid, Saksanalyse og Interaktive diskusjoner, og Gruppepresentasjoner. Potensielle industrielle prosjektbesøk.

Emneevaluering

Standardskjemaer og / eller diskusjoner

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.07.2020