MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Faget gis til de studentene som ønsker å arbeide med marine operasjoner både innenfor olje og gass virksomheten og innenfor bruk av vindenergi til havs. Kurset forbereder til arbeid med master oppgave innen tilgrensende tema, gjennom et grundig arbeid med prosjektoppgave.

Læringsutbytte

Gi studentene en innføring til temaet marine operasjoner gjennom å:
  • Gi studentene en innføring til fartøy og respons av fartøy som brukes i marine operasjoner
  • Gi studentene en forståelse av problemstillinger forbundet med forskjellige typer marine operasjoner
  • Gi studentene en forståelse av de begrensninger som vind og bølger fører til for marine operasjoner
  • Gi studentene en forståelse av risiko aspekter forbundet med marine operasjoner
  • Forberede studentene til arbeid med Masteroppgave gjennom et grundig prosjektarbeid

Innhold

Sentrale temaer:
Videreføring av tema som er forelest i faget OFF580, Marin Teknologi og prosjektering: Dynamikk av konstruksjoner utsatt for bølgelast og modellering av bølger som stokastiske prosesser. Det gis en introduksjon til fartøy typer og respons av fartøy, samt til forankring og dynamisk posisjonering av fartøy. Forskjellige typer av marine operasjoner vil bli diskutert. Tema som vær vindu og marine operasjoner, slike som tauing, kranoperasjoner og undervanns installasjonsarbeid er del av kursets pensum. Videre tas risikovurderinger forbundet med marine operasjoner opp som tema

Forkunnskapskrav

OFF580 Marin Teknologi og prosjektering

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og hjemmeoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen4 timer
Prosjektoppgave
Skriftlig eksamen teller 50% og prosjektoppgave teller 50 %. Prosjektoppgave skal være innlevert før 15. november. Alle deler av eksamen må være bestått. Faglærer setter totalkarakter. Eventuelle bedriftsbesøk er ikke obligatorisk, men frammøte er sterkt ønsket.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvingsoppgaver, 80% må være godkjent
Regneøvinger: 80 % av regneøvingene (4 av 5) må være godkjent før adgang til eksamen. Hjemmeoppgave/regneøvinger kan gis som gruppearbeid.
Laboratorieøvninger med demonstrasjon av dataprogram er obligatorisk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Muk Chen Ong
Faglærer
Ibuki Kusano , Sverre Kristian Haver , Lin Li , Muk Chen Ong , Charlotte Obhrai , Ove Tobias Gudmestad
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

I gjennomsnitt over semesteret fire timer forelesninger og en time øving pr. uke, mer i enkelte perioder. Regneøvinger: 80 % av regneøvingene må være godkjent før tilgang til eksamen. Regneøvelser skal leveres i henhold til planene som legges for kurset. Aktiv deltagelse på forelesningene anbefales. All informasjon om faget og om undervisningstidspunkt blir gjort tilgjengelig på Canvas. Kurset gis på engelsk. Det kan gis gjesteforelesninger av fagfolk fra industrien innen bølgestatistikk og risikoanalyser av marine operasjoner. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen fastsatt frist.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Marine operasjoner (MOM490_1) 5
Marine Operasjoner (OFF605_1) 5

Åpent for

Masternivå på Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet som tilfredsstiller krav til forkunnskaper. PhD nivå på Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet etter avtale.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Kurset foreleses etter læreboka O.T. Gudmestad: "Marine Technology and Operations". Utvalgte artikler om tema innen marine operasjoner. Referanse til andre lærebøker, slik som:
S. K. Chakrabarti "Hydrodynamics of Offshore Structures" Computational Mechanics Publication, 1994 eller senere utgave.
T. Sarpkaya and M. Isaacson: "Mechanics of Wave Forces on Offshore Structures"; Van Nostrand, 1981 Eller senere utgaver.
Det Norske Veritas: DNV-RP-H103: "Modelling and Analysis of Marine Operations", April 2009.
Relevante standarder (JSO og Norsok)
Pensum i faget defineres ved forelesningene, øvingsoppgavene og laboratorieøvingene


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.09.2019