MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Faget gis til de studentene som ønsker å arbeide med marine operasjoner både innenfor olje og gass virksomheten og innenfor bruk av vindenergi til havs.

Læringsutbytte

Gi studentene en innføring til temaet marine operasjoner gjennom å:
  • Gi studentene en innføring til fartøy og respons av fartøy som brukes i marine operasjoner
  • Gi studentene en forståelse av problemstillinger forbundet med forskjellige typer marine operasjoner
  • Gi studentene en forståelse av de begrensninger som vind og bølger fører til for marine operasjoner
  • Gi studentene en forståelse av risiko aspekter forbundet med marine operasjoner

Innhold

Sentrale temaer:
Videreføring av tema som er forelest i faget OFF580, Marin Teknologi og prosjektering: Dynamikk av konstruksjoner utsatt for bølgelast og modellering av bølger som stokastiske prosesser. Det gis en introduksjon til fartøy typer og respons av fartøy, samt til forankring og dynamisk posisjonering av fartøy. Forskjellige typer av marine operasjoner vil bli diskutert. Tema som vær vindu og marine operasjoner, slike som tauing, kranoperasjoner og undervanns installasjonsarbeid er del av kursets pensum. Videre tas risikovurderinger forbundet med marine operasjoner opp som tema

Forkunnskapskrav

OFF580 Marin Teknologi og prosjektering

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/13 timerA - FAlle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Skriftlig eksamen teller 100%. Alle deler av eksamen må være bestått.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvingsoppgaver
80 % av regneøvingene (4 av 5) må være godkjent før tilgang til eksamen. Inntil halvparten av øvingsoppgavene kan gis som gruppeoppgaver. Eventuelle bedriftsbesøk er ikke obligatorisk men frammøte er sterkt ønsket.
Laboratorieøvninger med demonstrasjon av dataprogram er obligatorisk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Muk Chen Ong
Faglærer
Sverre Kristian Haver , Lin Li , Charlotte Obhrai , Muk Chen Ong , Ove Tobias Gudmestad
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

I gjennomsnitt over semesteret tre timer forelesninger og en time øving pr. uke, mer i enkelte perioder. Regneøvinger: 80 % av regneøvingene må være godkjent før tilgang til eksamen. Regneøvelser skal leveres i henhold til planene som legges for kurset. Aktiv deltagelse på forelesningene anbefales. All informasjon om faget og om undervisningstidspunkt blir gjort tilgjengelig på Canvas. Kurset gis på engelsk. Det kan gis gjesteforelesninger av fagfolk fra industrien vedrørende bølgestatistikk og risikoanalyser av marine operasjoner Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen fastsatt dato.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Marine operasjoner (MOM490_1) 5
Marine Operasjoner (OFF600_1) 5

Åpent for

Masternivå på Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet som tilfredsstiller krav til forkunnskaper

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020