MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Denne studieplanen for en ettårig spesialisering i Utøvende musikkfag (Postgraduate Diploma in Music Performance, PDM) fremkommer som et resultat av bestrebelsene på å gi et fleksibelt studietilbud av høyere grads nivå i utøvende fag i Stavanger. I særlig grad er PDM siktet inn mot å imøtekomme utenlandske studenters uttalte ønske om ut fra nærhet til tradisjoner og repertoarkilder el. l. å ta et ekstra studieår i Norge selv om de allerede skulle besitte en MA fra sitt hjemland. Dernest er studiet et tilbud for studenter som ønsker å studere hos en særskilt pedagog i Stavanger et enkelt år, eller endelig at noen vil vie et år til å innarbeide et konsertrepertoar, debut- eller konkurranseprogram etc. Som formelt opptakskriterium beholdes kun bachelornivå som et minimum, men det understrekes at terskelen vil ligge høyere enn ved inntak til mastergraden som normalt følger på bachelorstudiet.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidatene ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • en kunstnerisk profil som gir grunnlag for en profesjonell karriere som utøvende musiker.

Kunnskap
  • Ha kunnskap og innsikt innenfor fagområdet på et profesjonelt nivå

Ferdigheter
  • Realisere og formilde kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå

Innhold

Emnet er sentrert om den instrumentale og vokale hovedaktiviteten og dette utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet inneholder hovedsakelig solo / ensemblespill. Det skal innstuderes et nytt repertoar/spilleliste for studenten som planlegges i samarbeid med hovedinstrumentlærer/instruktør. Hver student / hvert ensemble har et fordypningsprosjekt for studieåret, som godkjennes ved opptak. Med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen defineres faglige aktiviteter i emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende prøving1/130 minutterBestått - Ikke bestått
Avsluttende praktisk eksamen / spilleprøve med repertoar på 30 minutter. For individuelle klassiske musikere: Programmet kan inneholde kammermusikk, men hovedtyngden skal være av solistisk karakter. Det er ikke tillatt å anvende repertoar fra tidligere eksamener, med unntak av større verk der deler tidligere er fremført.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Som obligatorisk aktivitet regnes deltagelse i pålagt undervisning i henhold til reglement eller faglærers anvisning. Emnet stiller meget store krav til studentenes selvstendige innsats og disiplin. Det fordres videre i noen grad deltagelse på interne og eksterne konserter og prosjekter. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.). For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Harald Eikaas , Per Zanussi
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Generelt vil arbeidsmåtene være konsentrert om individualundervisning / ensembleinstruksjon, egenøving, akkompagnement, konserter og fomidlingsvirksomhet, repertoarorientering, kammermusikk, prosjekter, workshops, mesterklasser, interpretasjon.
Arbeid med soloinstrument og ensemble: Individualundervisning eller instruksjon av gruppe.
Samspill (ensemble): organiseres i samråd med hovedinstrumentlærer og med UKs fagseksjon.
Akkompagnement: sangere og orkestermusikere får tildelt timer i akkompagnement.
Interpretasjon/stilstudier: ukentlige / jevnlige seminarer og workshops.
Konserter/formidlingsprosjekter: Det legges opp til prosjekt(er) som vil være obligatoriske for de ulike instrumentgruppene.
Hver student og hovedlærer følger opp emnet med en gjensidig signert oversikt over gjennomført undervisning som godkjennes av begge innen oppgitt frist på vårparten.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
PDM-Utøvende fordypning (PDM100_1) 30
PDM-Utøvende fordypning (PDM200_1) 60

Åpent for

Postgraduate Diploma- Utøvende musikkfag -ettårig spesialisering

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020