MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir en innføring i geofysisk letning ut fra teori og praksis av geofysiske undersøkelser og geofysisk dataprosessering. Metodene som blir tatt opp er refleksjonsseismikk (betonet), refraksjonsseismikk, gravimetriske og magnetiske metoder, elektriske og elektromagnetiske metoder. Innføring i petrofysisk blir gitt med fokus på brønnlogging. Bakenforliggende fysiske prinsipper, teknologi og tolking blir gjennomgått for å evaluere formasjon/litologi, fluid komposisjon, og væskestrøm. Obligatorisk oppgave må være godkjent for å kunne møte opp til eksamen.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette kurset, skal studenten :
  • Identifisere hvordan de ulike geofysiske metodene, inkludert seismikk, gravimetri, magnetometri, elektriske og elektromagnetiske metoder kan brukes til geologisk og geoteknisk kartlegging, samt til olje og gass leting.
  • Forklare hvordan geofysiske data, inkludert både overflate og borehulls data, er innsamlet i feltet.
  • Utføre grunnleggende behandling og analyse av geofysiske data for å finne geologisk informasjon om undergrunnen.
  • Utføre en grunnleggende petrofysisk analyse for bestemmelse av litologi, porøsitet, vannmetning, permeabilitet og segmentering ved hjelp av brønnlogger og kjerne-målinger.

Innhold

Kurset gir en innføring i geofysisk letning ut fra teori og praksis av geofysiske undersøkelser og geofysisk dataprosessering og tolking. Metodene som blir tatt opp er refleksjonsseismikk (betonet), refraksjonsseismikk, gravimetriske og magnetiske metoder, elektriske og elektromagnetiske metoder. Videre gis en innføring i formasjonsevaluering ut fra motstandsmålinger, hastighetsmålinger og radioaktive målinger. Måleprinsippene for disse loggene blir gjennomgått og deretter hvordan loggene sammen med kjernedata blir brukt til bestemmelse av litologi, net sand, porøsitet, vannmetning, permeabilitet, og gass/olje volum. Obligatorisk laboratorieoppgave, loggfortolking og geofysiskk data innsamling må være godkjent 21 dager før eksamen.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
  • FYS100 Mekanikk, GEO100 Jord, energi og klima
  • BIP330 Geologi, BIT100 Fysikk

Anbefalte forkunnskaper

PET120 Reservoarteknikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FA4-side med egne håndskrevne notater
Godkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorieøvelser
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Wiktor Waldemar Weibull
Faglærer
Wiktor Waldemar Weibull
Ansvarlig laboratorieøvelser
Ola Ketil Siqveland
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

6 timer forelesninger per uke. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen 10 dager før eksamensdato.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Geofysiske metoder i petroleumsvirksomheten (BPG150_1) 5
Borehullslogging (BIP210_1) 5

Åpent for

På grunn av begrenset kapasitet på laboratoriet vil emnet fra og med høsten 2008 kun være tilgjengelig for studenter opptatt på studieprogram emnet inngår som obligatorisk, eller som anbefalt valgemne, i vedtatte studie- og utdanninger. Dette jfr § 3-7, pkt 5, i Lov om universitet og høgskoler. Studenter som ikke har emnet inne i sin opprinnelige utdanningsplan, men som ønsker å følge emnet, må søke emneansvarlig instituttleder om å få tilgang. Søknaden fremmes iht retningslinjer for søknad om opptak til enkeltemner.

Emneevaluering

Standard UiS rutiner.

Obligatoriske øvelser må være godkjent før studenten kan ta eksamen. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.08.2020