MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Vanninjeksjon er den mest brukte metoden for å gi trykkstøtte og å fortrenge oljen i reservoaret. Den kjemiske sammensetningen av ioner i injeksjonsvannet kan forårsake saltutfellinger (scale) i reservoaret og i produksjonsbrønn, påvirke formasjonsstyrke/stabilitet og påvirke reservoarfuktingen som vil influere på oljeutvinning. Reservoarkjemisk forståelse er derfor svært viktig for å forhindre at injektivitet eller produktivitet forringes og for at oljeutvinningen optimaliseres.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene sitte igjen med følgende:
Kunnskaper:
Petroleumsreservoarer består av flere faser; mineralfase, formasjonsvann, og en petroleumsfase. Studenten skal etter endt kurs ha kunnskaper om begreper og definisjoner innenfor vannkjemi, oljekjemi og kjemi knyttet til mineraler og mineraloverflater; temaer som er relevante innenfor reservoarkjemi. Studenten skal ha kunnskaper omkring væske-væske interaksjoner og væske-faststoff interaksjoner. Studenten skal ha en økt forståelse for de faktorer/parametre som påvirker initiell fukting i ulike typer reservoarbergarter, og forstå hvordan oljeutvinning påvirkes gjennom fuktforandring slik som ved Smart Vann-injeksjon.
Ferdigheter:
Studenten skal kunne gjøre enkle beregninger innenfor vannkjemi. Studenten skal, enten selvstendig eller gjennom samarbeid, kunne bruke modelleringsverktøyet PHREEQC til å undersøke vannkjemien ved faseinteraksjoner, samt kunne rapportere.
Etter endt kurs skal studenten kunne kommunisere sin tilegnede kunnskap på en oversiktlig og god måte, som vil bli evaluert gjennom muntlig eksamen.
Generell kompetanse:
Studenten skal etter endt kurs kjenne til de faktorer i reservoaret som er viktige innenfor reservoarkjemi, spesielt med tanke på mineraloppløsning og utfelling, initiell reservoarfukting, og økt oljeutvinning ved vanninjeksjon.
Studenten skal kunne anvende tillært kunnskap i PHREEQC for å undersøke faseinteraksjoner ved f.eks. vannflømming.

Innhold

Vanninjeksjon er den mest brukte metoden for å gi trykkstøtte og å fortrenge oljen i reservoaret. Den kjemiske sammensetningen av ioner i injeksjonsvannet kan forårsake saltutfellinger (scale) i reservoaret og i produksjonsbrønn, påvirke formasjonsstyrke/stabilitet og påvirke reservoarfuktingen som vil influere på oljeutvinning. Reservoarkjemisk forståelse er derfor svært viktig for å forhindre at injektivitet eller produktivitet forringes og for at oljeutvinningen optimaliseres.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjekt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Skule Strand
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Forelesning, obligatorisk gruppearbeid/Case Study”

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standard UiS rutine

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 05.06.2020