MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Kurset i Automatisert boring og modellering gir detaljert kunnskap om matematiske bore-modeller, boredata, automatisert boreteknikker og metoder.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette kurset skal studenten:
 • Kjenne til metoder for å modellere petroleumssystemer
 • Kunne forstå hva boredata kan brukes til og ha kjennskap til metoder for å bearbeide data
 • Ha kjennskap til kontrollteori og observatørdesignmetoder
 • Ha kunnskap om teknologi og prosess knyttet til automatisert boring
 • Kunne utføre enkel programmering i Matlab, Python og Simulink
 • Kunne forbedre kvaliteten på boredata
 • Kunne implementere kontrollstrategier for automatiserte boreteknikker
 • Kunne utføre sanntidssimuleringer av operasjoner ved bruk av softwareverktøy
 • Ha generell innsikt i avanserte teknikker for automatisert boring som og kan ha anvendelse for andre fagområder
 • Ha innsikt i hvordan laboratorier og moderne dataverktøy kan brukes for å studere og gi innsikt i automatiserte boreprosesser
 • Generell programmeringskompetanse som kan være nyttig i forskjellige yrker

Innhold

Kurset gir detaljert kunnskap i statiske og dynamiske boremodeller (med vekt på hydraulikk og temperaturmodelering) og simuleringsverktøy; styrker programmeringskompetanse i Matlab, Python og Simulink; introduserer overføringsteknikker og forbedringsmetoder for boredata; introduserer reguleringsteknikker og automasjonssystemer innen automatisert boring; demonstrasjon av laboratorie for automatiserte boresystemer og boreoperasjoner.
Justeringer av planen kan forekomme.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Fysikk, matematikk, mekanikk, kybernetisk, brønn/boring fag og enkel programmering i  for eksempel Matlab eller Python

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Fagperson(er)

Faglærer
Jan Einar Gravdal
Emneansvarlig
Dan Sui

Arbeidsformer

Klasseromsundervisning, individuelle oppgaver/gruppearbeid, presentasjoner, lekser, prosjekt, besøk til lokale laboratorium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Videregående brønnteknologi (PET525_1) 5

Åpent for

Computational Engineering, master
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 05.06.2020