MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende ingeniør.
Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette studiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått bacheloroppgave skal ha følgende læringsutbytte:
 • Kan jobbe selvstendig
 • Kan beskrive oppgaven klart og ryddig i henhold til fagområdets terminologi og uttrykksformer
 • Har erfaring med litteratursøk, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet
 • Kan anvende relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
 • Kjenner til og kan begrunne relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
 • Kan utrede problemstillingen og koble konklusjonen til problemstilling
 • Har evne til kritisk vurdering av eget arbeid
 • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger og slik være en god rollemodell
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer og opptre som nyttig og saklig aktør i en vitenskapelig debatt
 • Kan avgjøre når en vitenskapelig uenighet har karakter av å være en paradigmatisk uenighet og kan håndtere debatten deretter

Innhold

Bacheloroppgaver kan ha svært forskjellig form. I mange oppgaver inngår konstruksjons- eller eksperimentelt arbeid, mens andre oppgaver er mer teoretiske. En oppgave kan være en oversiktsoppgave der det gis en samlet oversikt over et tema ut fra spredte litteraturkilder, en mer utfyllende diskusjonsoppgave, eller en oppgave hvor en skal løse en konkret problemstilling eller utvikle et produkt. Generelt kan vi si at besvarelsen skal inneholde et klart definert budskap, være godt strukturert, lett å finne frem i og lett å lese. Argumenter for og i mot en gitt påstand skal være logisk presentert. Presentasjonene skal kunne leses av en medstudent med samme bakgrunn uten at denne skal behøve å benytte seg av ekstra informasjonsmateriale for å forstå budskapet. Gjengivelse fra lærebøker e.l. om generell teori og kunnskap bør begrenses. Det skal utarbeides en referanseliste. Mer informasjon om bacheloroppgaven finner du på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet sine sider på www.uis.no.

Forkunnskapskrav

TEKBAV Vitenskapsteori og etikk- essay
Viser til Regler for bachelor- og masteroppgave for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut bacheloroppgave.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave1/1 A - FAlle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §2-10 Antall forsøk:
En bachelor- eller masteroppgave kan som hovedregel bare leveres inn 1 gang.
 1. Det kan innvilges et 2. forsøk dersom en student ønsker å forbedre karakteren. I slike tilfeller kan studenten ikke gis anledning til å bearbeide en tidligere innlevert besvarelse, men må skrive en ny besvarelse på et nytt grunnlag.
 2. En kandidat som ikke har bestått bachelor- eller masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk.

En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.
Les mer: http://student.uis.no/getfile.php/Intranett%20Studentsider%20og%20ansattsider/Reglar1.pdf
Vitenskapsteori og etikk:
Frist for innlevering av essay: 15. mars (essayet skal være på omtrent 5000 ord). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning.
Karakter: godkjent/ikke godkjent. De som ikke får godkjent, får mulighet til å levere på nytt innen 2 uker etter sensuren på essayet foreligger. Godkjent er forutsetning for at studenten får lov til å levere bacheloroppgaven sin.
For studenter som skal skrive oppgave på høsten, tillates det at vitenskapsteori og etikk tas vårsemesteret før. For de som har oppgave på våren, er det ikke mulig å ta vitenskapsteori og etikk året før.
MERK! Trekkfrist for våren er 1. april.
Har man bestått vitenskapsteori og etikk kan denne godskrives dersom en skriver en ny bacheloroppgave (ved stryk eller forbedring av karakter).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Øystein Arild

Arbeidsformer

Prosjektarbeid. Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig. Bacheloroppgaven skal være relevant til studieretningen; studenten kan velge oppgave fra en liste utarbeidet av linjens faglige ansvarlige, eller han kan også selv foreslå en problemstilling og formulere oppgavebeskrivelse i samråd med disse. Oppgaven kan utføres individuelt, eller i samarbeid med en eller to andre studenter. Den organiserte introduksjonen til vitenskapsteorien vil foregå som en konsentrert forelesningsserie på 10-12 timer innledningsvis i semesteret, som skal danne grunnlaget for et skriftlig essay over et selvvalgt tema.
Undervisningen i vitenskapsteori vil gå 4 timer pr uke i uke 2, uke 3, uke 4, uke 5 og uke 6. Det legges opp til at undervisningen blir streamet. Frist for innlevering av essay er 15. mars (essayet skal være på minimum 5000 ord). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning. Innlevering skal skje via Canvas.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vitenskapsteori og etikk (BIB460_1) 5

Åpent for

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020