MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene kunne:
Kunnskap
 • gjøre rede for skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet, i et skolehistorisk og -politisk perspektiv
 • gjøre rede for læreplanteori sett i et skolepolitisk og -historisk perspektiv
 • gjøre rede for de didaktiske kategoriene mål, innhold, arbeidsmåter/læreprosesser, vurdering, rammefaktorer og elevenes læreforutsetninger
 • gjøre rede for grunnleggende tenkning rundt planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen med vekt på tilpasset opplæring og differensiering
 • gjøre rede for lærerens oppgaver med vekt på klasseledelse og relasjonsbygging
 • gjøre rede for skolen som organisasjon med vekt på lærerens rolle som skoleutvikler

Ferdigheter
 • diskutere skolens verdier og oppgaver i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • analysere læreplanen og drøfte hvordan denne kan brytes ned og tilpasses den enkelte elev, gruppe, skole og lokalsamfunn
 • drøfte differensierte undervisningsopplegg opp mot tilpasset opplæring for ulike elevgrupper
 • drøfte hensiktsmessig bruk av digital teknologi til å fremme elevenes læring
 • drøfte verdien av å bygge gode relasjoner med elever, foresatte, kollegaer, skoleledelse og lokalsamfunn
 • drøfte lærerrollen med utgangspunkt i ulike pedagogiske grunnsyn og klasseledelse
 • drøfte hvordan læreren kan bidra til å utvikle skolen som organisasjon

Generell kompetanse
 • ha kjennskap til skolens verdigrunnlag i et skolehistorisk og -politisk perspektiv
 • ha noe kjennskap til samenes og andre norske minoriteters vilkår
 • se verdien av å kjenne skolens lov- og planverk og å bruke dette som grunnlag for profesjonell og autonom utøvelse av lærerrollen
 • vise respekt og toleranse overfor elever, foresatte og kolleger og se verdien av å bruke disse som en ressurs i skolen
 • ha kjennskap til vitenskapelige problemstillinger og være en utviklingsorientert lærer
 • se utfordringer i aktuelle undervisnings- og skolesituasjoner, og bidra til å finne gode alternative løsninger for alle involverte parter
 • ha evnen til å se den lokale skolen i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt utviklingsperspektiv

Innhold

Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere. Studentene skal, gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid med pensumlitteraturen, tilegne seg læreres profesjonelle og vitenskapelige tenkemåter. Ved å analysere læreplanverket skal studentene utvikle evnen til å se hvordan læreren kan planlegge undervisningen ved å bryte ned sentrale retningslinjer og tilpasse disse til ulike elevgrupper. Studentene skal videre sette seg inn i lærerens rolle som klasseleder, relasjonsbygger og skoleutvikler.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig innlevering1/1 A - FAlle.
Eksamensoppgaven legges ut ca. en uke før praksis og skal være praksisrelatert. Praksisperioden drøftes opp mot pensumteori og da spesielt med fokus på utviklingsorientert didaktikk. Studentene skal jobbe selvstendig med besvarelsen. Faglærere gir noe fellesveiledning. Oppgavens lengde 5000 ord +/-10%.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kirsten Johnsen
Faglærer
Narve Dolve
Studiekoordinator
Irene Husveg

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer med gruppearbeid og individuelle studier.
Følg med på Canvas.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU113_1) 15

Åpent for

Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid
Lektorutdanning for trinn 8 - 13

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår. For begge disse evalueringene har Kvalitetskontoret utviklet veiledninger, maler og skjemaforslag.

Litteratur

 • Fjeldstad, Dag (2009): «Undervisning - virksomhet med mange ansikter», i Mikkelsen, Rolf og Fladmoe, Henrik (red.): Lektor-adjunkt-lærer. Artikler for studiet i Praktisk-pedagogisk utdanning. 2. utgave. Universitetsforlaget.
 • Hiim, Hilde og Hippe, Else (2009): Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere. 3. utgave. Gyldendal Akademiske.
 • Helstad, Kristin og Øiestad, Per Arne (2017): Læreren som regissør. Verktøy for ledelse i klasserommet. Cappelen Damm Akademiske. Utvalgte kapitler.
 • Imsen, Gunn (2016): Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. 5. utgave. Universitetsforlaget.
 • Mathiassen, Ketil (2009): «Differensiert undervisning», i Mikkelsen, Rolf og Fladmoe, Henrik (red.): Lektor-adjunkt-lærer. Artikler for studiet i Praktisk-pedagogisk utdanning. 2. utgave. Universitetsforlaget.
 • Michaelsen, Ann Sørum (2019): Det digitale klasserommet. Utnytt mulighetene! Cappelen Damm akademisk.
 • Øzerk, Kamil (2016): «Tospråklighet hos barn med samisk urfolksbakgrunn», i Tospråklig oppvekst og læring. Cappelen Damm Akademisk.
 • Øzerk, Kamil (2016): «Nasjonale minoriteter og vilkåret for deres tospråklighet», i Tospråklig oppvekst og læring. Cappelen Damm Akademisk.
 • L06: Generell del og de aktuelle fagplanene for studentenes fag
 • Læreplan 2020: Generell del og de aktuelle fagplanene for studentenes fag

L06, L2020, Fjeldstad, Mathiassen og Øzerk legges ut på Canvas. Bøkene kan kjøpes hos SIS Bok.
Tilleggslitteratur for videre lesning
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2006): Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner. Hva, hvordan og hvorfor? Revidert mot LK06. 5. utgave. Gyldendal akademiske.
 • Hattie, John (2009/2013): Visible learning/ Synlig læring. Norsk oversettelse. Cappelen Damm Akademiske.
 • Hattie, John (2012/2013): Visible learning for teachers/ Synlig læring for lærere. Norsk oversettelse. Cappelen Damm Akademiske.
 • Krumsvik, Rune Johan og Saljø, Roger (red.)(2013): Praktisk-pedagogisk utdanning. En antologi. Fagbokforlaget
 • Mikkelsen, Rolf og Fladmoe, Henrik (red.)(2009): Lektor-adjunkt-lærer. Artikler for studiet i Praktisk-pedagogisk utdanning. 2. utgave. Universitetsforlaget.
 • Skjervheim, Hans (2002): Det instrumentalistiske mistaket, i Skjervheim, Hans (2002): Mennesket. Universitetsforlaget.
 • Willis, Paul (1977/1981): Learning to Labour/ Fostran till lönearbete. Röda Bokförlaget.
 • Øzerk, Kamil (2016): Tospråklig oppvekst og læring. Cappelen Damm Akademisk


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.01.2020