MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene kunne:
Kunnskap
 • gjøre rede for det mangfoldige begrepet læring på bakgrunn av innsikt om læringspsykologiske tradisjoner når det gjelder hvorfor og hvordan elever lærer.
 • gjøre rede for ulike teorier om motivasjon og hva selve begrepet motivasjon betyr.
 • gjøre rede for yrkesetikk, yrkesetiske holdninger og hvilke etiske valg en lærer står over for gjennom det pedagogiske arbeidet sitt.
 • gjøre rede for ulike perspektiv på veiledning som pedagogisk læringsstrategi for elever og lærere i skolen.
 • gjøre rede for bruken av det muntlige språket som et tillitsskapende verktøy for lærere i samarbeid med kollegaer, elever og foresatte.
 • gjøre rede for bruken av kommunikasjon, medborgerskap og det muntlige språket som et tillitsskapende verktøy for lærere i samarbeid med kollegaer, elever og foresatte.
 • gjøre rede for ulike typer og årsaker til skolefravær
 • gjøre rede for sosial og emosjonell kompetanse i forhold til livsmestring
 • gjøre rede for ulike typer mobbing og årsaker til mobbing

Ferdigheter
 • drøfte ulike perspektiv på læring, atferd og bearbeiding av informasjon.
 • drøfte ulike motivasjonsteorier opp mot hverandre med den hensikt å stå best mulig rustet i arbeidet med å aktivisere enkeltelever og grupper av elever i undervisningsarbeidet.
 • drøfte hvordan kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med elever og kolleger på en troverdig måte gjennom bruken av muntlig språk.
 • drøfte ulike perspektiver og tradisjoner om veiledning opp mot hverandre for å kunne iverksette læring hos elever og lærere i skolen.
 • drøfte hvordan lærere kan reflektere over yrkesetiske dilemmaer, ulike verdier og etiske valg som grunnlag for arbeidet med undervisning og elever
 • drøfte hvordan kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med elever og kolleger i tråd med medborgerskapets ideal
 • drøfte ulike tiltak knyttet til skolefravær
 • drøfte ulike sider ved livsmestring sett i lys av sosial og emosjonell læring i skolen
 • drøfte hvordan lærere kan forebygge, avdekke og håndtere mobbing
 • på bakgrunn av faglige vurderinger kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.

Generell kompetanse
 • drøfte en autonom og yrkesetisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kollegaer basert på dialog, toleranse og respekt.
 • vise inngående kunnskap om læring og utvikling for tilrettelegging av undervisningsarbeidet.
 • diskutere veiledning som pedagogisk verktøy for elever og lærere med ulike forutsetninger og behov.
 • reflektere over motivasjonspsykologien sin betydning for å aktivisere den enkelte elev og grupper av elever.
 • begrunne hvorfor og hvordan lærernes bruk av muntlig språk har stor betydning for elevenes læring.
 • begrunne hvorfor og hvordan lærernes bruk av muntlig språk i tråd med medborgerskap har stor betydning for elevenes læring
 • reflektere bredt rundt elever som viser tegn til skolefravær
 • diskutere ulike tiltak som kan fremme livsmestring i skolen
 • reflektere over mobbingens psykologi

Innhold

Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk aktivitet
Obligatorisk aktivitete som innebærer at studentene må bestå et muntlig fremlegg i gruppe for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Faglærer
Ulrich Dettweiler
Praksiskoordinator
Lene Båkind Sollie
Emneansvarlig
Narve Dolve

Arbeidsformer

Forelesninger og seminar

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Læring og pedagogisk virksomhet (PPU114_1) 15

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13
Praktisk pedagogisk utdanning - deltid
Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår. For begge disse evalueringene har Kvalitetskontoret utviklet veiledninger, maler og skjemaforslag.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020