MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene kunne:
Kunnskap
 • Gjøre rede for det mangfoldige begrepet læring på bakgrunn av innsikt om læringspsykologiske tradisjoner når det gjelder hvorfor og hvordan elever lærer.
 • Gjøre rede for ulike teorier om motivasjon og hva selve begrepet motivasjon betyr.
 • Gjøre rede for yrkesetikk, yrkesetiske holdninger og hvilke etiske valg en lærer står over for gjennom det pedagogiske arbeidet sitt.
 • Gjøre rede for ulike perspektiv på veiledning som pedagogisk læringsstrategi for elever og lærere i skolen.
 • Gjøre rede for bruken av det muntlige språket som et tillitsskapende verktøy for lærere i samarbeid med kollegaer, elever og foresatte.

Ferdigheter
 • Drøfte ulike perspektiv på læring, atferd og bearbeiding av informasjon.
 • Drøfte ulike motivasjonsteorier opp mot hverandre med den hensikt å stå best mulig rustet i arbeidet med å aktivisere enkeltelever og grupper av elever i undervisningsarbeidet.
 • Drøfte hvordan kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med elever og kolleger på en troverdig måte gjennom bruken av muntlig språk.
 • Drøfte ulike perspektiver og tradisjoner om veiledning opp mot hverandre for å kunne iverksette læring hos elever og lærere i skolen.
 • Drøfte hvordan lærere kan reflektere over yrkesetiske dilemmaer, ulike verdier og etiske valg som grunnlag for arbeidet sitt med undervisning og elever

Generell kompetanse
 • Kunne drøfte en autonom og yrkesetisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kollegaer basert på dialog, toleranse og respekt.
 • Kunne vise inngående kunnskap om læring og utvikling for tilrettelegging av undervisningsarbeidet.
 • Kunne diskutere veiledning som pedagogisk verktøy for elever og lærere med ulike forutsetninger og behov.
 • Kunne reflektere over motivasjonspsykologien sin betydning for å aktivisere den enkelte elev og grupper av elever.
 • Kunne begrunne hvorfor og hvordan lærernes bruk av muntlig språk har stor betydning for elevenes læring.

Innhold

Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk aktivitet

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Faglærer
Ulrich Dettweiler
Emneansvarlig
Narve Dolve
Praksiskoordinator
Benthe Lill Wian , Birte Berg

Arbeidsformer

Forelesninger og seminar

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Læring og pedagogisk virksomhet (PPU114_1) 15

Åpent for

Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid
Lektorutdanning for trinn 8 - 13

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår. For begge disse evalueringene har Kvalitetskontoret utviklet veiledninger, maler og skjemaforslag.

Litteratur

Woolfolk. A. 2004. Pedagogisk psykologi
Ohnstad Oma,F. 2018. Profesjonsetikk i skolen. Læreres etiske ansvar. Cappelen Damm Akademisk.

Trøhaugen. L. A. 2011. Retorikk for lærere - å lykkes som lærer

Skagen, K. 2016. I veiledningens landskap. Innføring i veiledning og rådgiving. Cappelen Damm Akademisk. Latvia.

Moen, E. (2014). Slik stopper vi mobbing - en håndbok. Oslo: Universitetsforlaget.

Bru, Erling og Roland, Pål (red). 2019. Stress og mestring, i skolen, Fagbokforlaget. (Foreleser gir nærmere beskejd om hvilke kap. som er pensum)

Havik, Trude. 2018. Skolefravær. Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring. Gyldendal Akademisk. Kap 3 (Pensum er s. 48 - 85 om identifisering og forståelse).

Krumsvik, rune Johan og Sæljø, Roger (2013). Praktisk pedagogisk utdanning. En antologi. Fagbokforlaget Bergen. (Kap. 2,3,4,5,8)

Roland, Erling (2014) Mobbingens pskologi. Kap 10 (s. 77-94). Universitetsforlaget, BergenI tillegg noen artikler som blir opplyst om ved semesterstart.

Tilleggslitteratur

Hattie. J.2013. Synlig læring - for lærere.

Imsen. G. 2014. Elevens læring.

Bakken, Jonas. 2009. Retorikk i skolen. Universitetsforlaget, Oslo.

Fullan, Michael. Quinn, Joanne, McEachen, Joanne. 2018. Dybdelæring. Cappelen Damm Akademisk, Oslo

Kvalsnes, Øyvind. 2014. Etikk for lærere. Universitetsforlaget. Oslo

Ravn Jørgensen, Kathrine, 2003. Retorik - indføring i fagets grundbegreper. samfundslitteratur. Gylling.

Stortingsmelding nr. 21 (2016-2017) Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen

Stortingsmelding nr. 28 (2015-2016) Fag - Fordypning - Forståelse.

(Begge stortingsmeldingene finnes på nettet)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 09.12.2019