MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter endt studium skal studentene ha kunnskap om:
 • hvordan gjeldende læreplan i engelsk gir et utgangspunkt for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid innenfor språklæring, muntlig og skriftlig kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur, møter med engelskspråklige tekster, og tverrfaglig arbeid.
 • ulike forskningsbaserte undervisningsmåter som kan anvendes i engelskundervisningen
 • hvordan de grunnleggende ferdighetene utvikles og tilrettelegges for den enkelte elev
 • hvordan kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant språklæringsteori og faglitteratur
 • hvordan litterære tekster på engelsk kan frembringe en dypere forståelse av en selv og andre mennesker
 • ulike typer vurdering av muntlig og skriftlig språkkompetanse og vokabular
 • forskningsbaserte måter å undervise i skjønnlitteratur
 • ulike læremidler og lærebøker og hvordan disse kan brukes i språkopplæring
 • ulike måter å tilpasse engelskundervisningen på
 • hvordan elevautonomi og ulike læringsstrategier kan fremme elevens språkutvikling

Ferdigheter:
Etter endt studium skal studentene kunne:
 • analysere og bruke læreplaner i engelsk for ungdomstrinnet og videregående skole og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i engelskundervisningen
 • planlegge, begrunne og gjennomføre undervisning i engelsk, med og uten digitale hjelpemidler
 • lede og motivere elever i språklæringen og skape trygge språklæringsmiljø
 • velge ut og bruke ulike læremidler, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring og danning
 • bruke varierte, tilpassa og relevante metoder i engelskundervisningen
 • forstå en litterær og kulturell tekst fra ulike analytiske perspektiv
 • gi elevene underveisvurdering og sluttvurdering, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen språklæring og faglige utvikling

Generell kompetanse:
Etter endt studium skal studentene kunne:
 • forstå fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • videreutvikle egen undervisnings- og språkkompetanse gjennom faglitteratur, skjønnlitteratur, forsknings- og utviklingsarbeid og erfaring
 • diskutere forskningsbaserte måter å undervise i skjønnlitteratur
 • reflektere over og kontinuerlig utvikle sin klasseromspraksis og engelskundervisning
 • videreutvikle en profesjonell holdning til engelskundervisning og kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål
 • reflektere over hvordan digital språkteknologi kan brukes for å fremme språklæring

Innhold

Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole. Sentrale emner inkluderer språklæringsteori, elevautonomi, læringsstrategier, multispråklighet, ekstramural engelsk, tverrfaglig arbeid i engelsk, tekstforståelse, faktorer og metoder som påvirker engelsk språklæring, kultur- og litteraturundervisning, prosessorientert og sjangerbasert skriving, ulike vurderingsformer, utvikling av språklig kompetanse, bruk av digital teknologi, læreplaner og læremiddel i engelskfaget, og hvordan disse kan fremme læring, forståelse, utvikling og danning hos elevene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeoppgave1/1 A - FAlle.
 • Individuell oppgave på 3500-4000 ord, skrevet på engelsk
 • Studentene skal levere forslag til problemstilling innen angitt frist
 • Problemstillingen må godkjennes av faglærer
 • Studentene skal ha veiledning
 • Engelsk språkkompetanse og akademisk skriving skal også vurderes, i tillegg til kritisk refleksjon og integrering av engelsk fagdidaktisk teori og praksis

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent problemstilling for skriftlig hjemmeoppgave, Skriftlig innlevering av to oppgaver
Opgavene skal være praksis- og klasseromsrelaterte.
Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Faglærer
Dina Lialikhova , Janne Stigen Drangsholt
Praksiskoordinator
Kristin Henanger Haugen, Lene Båkind Sollie
Emneansvarlig
Torill Irene Hestetræet

Arbeidsformer

En kombinasjon av forelesninger, diskusjon og praktiske øvinger. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13
Praktisk pedagogisk utdanning - deltid
Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020