MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter endt studium skal studentene ha kunnskap om:
 • ulike forskningsbaserte undervisningsmåter som kan anvendes i engelskundervisningen
 • hvordan de grunnleggende ferdighetene utvikles og tilrettelegges for den enkelte elev
 • hvordan kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant språklæringsteori
 • ulike typer vurdering av muntlig og skriftlig språkkompetanse og vokabular
 • forskningsbaserte og anerkjente måter å undervise i skjønnlitteratur
 • ulike læremidler og lærebøker og hvordan disse kan brukes i språkopplæring
 • ulike måter å tilpasse engelskundervisningen på
 • hvordan elevautonomi og ulike læringsstrategier kan fremme elevens språkutvikling

Ferdigheter:
Etter endt studium skal studentene kunne:
 • analysere og bruke læreplaner i engelsk for ungdomstrinnet og videregående skole og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i engelskundervisningen
 • planlegge, begrunne og gjennomføre undervisning i engelsk, med og uten digitale hjelpemidler
 • lede og motivere elever i språklæringen og skape trygge språklæringsmiljø
 • velge ut og bruke ulike læremidler, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring og danning
 • bruke varierte, tilpassa og relevante metoder i engelskundervisningen
 • gi elevene underveisvurdering og sluttvurdering, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen språklæring og faglige utvikling

Generell kompetanse:
Etter endt studium skal studentene kunne:
 • forstå fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • videreutvikle egen undervisnings- og språkkompetanse gjennom faglitteratur, forsknings- og utviklingsarbeid og erfaring
 • diskutere forskningsbaserte og anerkjente måter å undervise i skjønnlitteratur
 • reflektere over og kontinuerlig utvikle sin klasseromspraksis og engelskundervisning
 • videreutvikle en profesjonell holdning til engelskundervisning og kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål
 • reflektere over hvordan digital språkteknologi kan brukes for å fremme språklæring

Innhold

Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole. Sentrale emner inkluderer språklæringsteori, elevautonomi, læringsstrategier, flerspråklighet, faktorer og metoder som påvirker engelsk språklæring, kultur- og litteraturundervisning, prosessorientert og sjangerbasert skriving, ulike vurderingsformer, utvikling av språklig kompetanse, bruk av digital teknologi, læreplaner og læremiddel i engelskfaget, og hvordan disse kan fremme læring, utvikling og danning hos elevene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeoppgave1/1 A - FAlle.
 • Individuell oppgave på 3500-4000 ord, skrevet på engelsk
 • Studentene skal levere forslag til problemstilling innen angitt frist
 • Problemstillingen må godkjennes av faglærer
 • Studentene skal ha veiledning
 • Engelsk språkkompetanse og akademisk skriving skal også vurderes, i tillegg til kritisk refleksjon og integrering av teori og praksis

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske krav
Godkjent problemstilling innen angitt frist. Skriftlig innlevering av to praksis- og klasseromsrelaterte oppgaver.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Emneansvarlig
Torill Irene Hestetræet

Arbeidsformer

En kombinasjon av forelesninger, diskusjon og praktiske øvinger. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid
Lektorutdanning for trinn 8 - 13

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Utvalgte kapitler fra:

Brown, D. B. & P. Abeywickrama (2010). Language Assessment: Principles and Classroom Practices (2nd edition). Pearson Education ESL.

Council of Europe (2001). Common European Framework of References for Languages. Cambridge University Press (online)

Fenner, A.-B. & Skulstad, A. S. (2018). Teaching English in the 21st Century. Central Issues in English Didactics. Bergen: Fagbokforlaget

Newby & al 2007. European Portfolio for Student Teachers of Languages. ECML (online)

Et utvalg av relevante fagdidaktiske tekster og artikler:

Bates, T. (2011). Understanding Web 2.0 and its Implications for E-learning. In Lee, M.J.W. & McLouglin, C. Web 2.0-Based E-Learning: Applying Social Informatics for Tertiary Teaching Information Science Reference (online)

Digital Approaches to Academic Reflection: A digital storytelling study guide.

"Digital Storytelling Teaching Guide." Digital Storytelling E-Books and guides. Website. Educational Uses of Digital Storytelling. Website.

Dysthe, O. & Hertzberg, F. (2014). Skriveopplæring med vekt på prosess og produkt. In K. Kverndokken (Ed.) 101 skrivegrep - om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping. Fagbokforlaget

"Evaluation and Assessment." Educational Uses of Digital Storytelling. Website.

Haukås, Å. (2011). Læringsstrategiar i språkundervisninga. Bedre Skole (online)

Haukås, Å. & Speitz, H. (2018). Plurilingual Learning and Teaching. In H. Bøhn, M. Dypedahl & G.-A. Myklevold (Eds). Teaching and Learning English. Oslo: Cappelen Damm Akademisk


Heian, Bente, et. al. "King Arthur." eXperience: English for Vg1 study preparatory education program. Gyldendal. Oslo, 2006.

Hyland, K. & Hyland, F. (2006). State-of-the-Art Article: Feedback on Second Language Students' Writing. Language Teaching 39

"Intentionally Adrift: What the Pathways Project can teach us about Teaching and Learning." Oral Tradition. A Festshrift for John Miles Foley. 26/2 (2011): 581-584.

Little, D. (2008). Knowledge about language and learner autonomy. In J. Cenoz & N. H. Hornberger. Encyclopedia of Language and Education (2nd ed.) Knowledge about Language Volume 6

Lund, A. (2011). Hva skal vi med IKT i skolen? I Bedre Skole, (4)

Lund, A. (2008). Assessment Made Visible: Individual and Collective Practices. In Mind, Culture, and Activity, 15

Lim, Shirley Geok-Lin. "Creative Writing Pedagogy for World Englishes Students." World Englishes, 2015.

Literacy, ELL, and Digital Storytelling: 21st Century Learning in Action." You Tube video.

Malory, Thomas. "Le Morte D'Arthur." Broadview Anthology of British Literature: Medieval Period. Broadview Press: Toronto, 2006.

Schmitt, N. (2008). Review article: Instructed second language vocabulary learning. Language Teaching Research 12,3 (329-363)

Stone, J. (2007). Popular Websites in Adolescents' Out-of School Lives: Critical Lessons on Literacy. A new literacies sampler (online)

Vogt, K. & Kantelinen, R. (2012). Vocationally oriented language learning revisited. ELT Journal

Vitz, Evelyn Birge and Marilyn Lawrence. "Medival Storytelling and Analogous Oral Traditions Today: Two Digital Databases" Oral Tradition, 28/2 (2013): 279-290.

Rundt 150 sider relatert til eget tema.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 17.10.2019