MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter endt studium skal studentene ha kunnskap om:
 • ulike forskningsbaserte undervisningsmåter som kan anvendes i engelskundervisningen
 • hvordan de grunnleggende ferdighetene utvikles og tilrettelegges for den enkelte elev
 • hvordan kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant språklæringsteori
 • ulike typer vurdering av muntlig og skriftlig språkkompetanse og vokabular
 • forskningsbaserte og anerkjente måter å undervise i skjønnlitteratur
 • ulike læremidler og lærebøker og hvordan disse kan brukes i språkopplæring
 • ulike måter å tilpasse engelskundervisningen på
 • hvordan elevautonomi og ulike læringsstrategier kan fremme elevens språkutvikling

Ferdigheter:
Etter endt studium skal studentene kunne:
 • analysere og bruke læreplaner i engelsk for ungdomstrinnet og videregående skole og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i engelskundervisningen
 • planlegge, begrunne og gjennomføre undervisning i engelsk, med og uten digitale hjelpemidler
 • lede og motivere elever i språklæringen og skape trygge språklæringsmiljø
 • velge ut og bruke ulike læremidler, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring og danning
 • bruke varierte, tilpassa og relevante metoder i engelskundervisningen
 • gi elevene underveisvurdering og sluttvurdering, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen språklæring og faglige utvikling

Generell kompetanse:
Etter endt studium skal studentene kunne:
 • forstå fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • videreutvikle egen undervisnings- og språkkompetanse gjennom faglitteratur, forsknings- og utviklingsarbeid og erfaring
 • diskutere forskningsbaserte og anerkjente måter å undervise i skjønnlitteratur
 • reflektere over og kontinuerlig utvikle sin klasseromspraksis og engelskundervisning
 • videreutvikle en profesjonell holdning til engelskundervisning og kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål
 • reflektere over hvordan digital språkteknologi kan brukes for å fremme språklæring

Innhold

Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole. Sentrale emner inkluderer språklæringsteori, elevautonomi, læringsstrategier, flerspråklighet, faktorer og metoder som påvirker engelsk språklæring, kultur- og litteraturundervisning, prosessorientert og sjangerbasert skriving, ulike vurderingsformer, utvikling av språklig kompetanse, bruk av digital teknologi, læreplaner og læremiddel i engelskfaget, og hvordan disse kan fremme læring, utvikling og danning hos elevene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig hjemmeoppgave1/1 A - FAlle.
 • Individuell oppgave på 3500-4000 ord, skrevet på engelsk
 • Studentene skal levere forslag til problemstilling innen angitt frist
 • Problemstillingen må godkjennes av faglærer
 • Studentene skal ha veiledning
 • Engelsk språkkompetanse og akademisk skriving skal også vurderes, i tillegg til kritisk refleksjon og integrering av teori og praksis

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske krav
Godkjent problemstilling innen angitt frist. Skriftlig innlevering av to praksis- og klasseromsrelaterte oppgaver.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard , Birte Berg
Emneansvarlig
Torill Irene Hestetræet
Faglærer
Janne Stigen Drangsholt

Arbeidsformer

En kombinasjon av forelesninger, diskusjon og praktiske øvinger. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid
Lektorutdanning for trinn 8 - 13

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Utvalgte kapitler fra:

Brown, D. B. & P. Abeywickrama (2010). Language Assessment: Principles and Classroom Practices (2nd edition). Pearson Education ESL.

Council of Europe (2001). Common European Framework of References for Languages. Cambridge University Press (online)

Fenner, A.-B. & Skulstad, A. S. (2018). Teaching English in the 21st Century. Central Issues in English Didactics. Bergen: Fagbokforlaget

Newby & al 2007. European Portfolio for Student Teachers of Languages. ECML (online)

Et utvalg av relevante fagdidaktiske tekster og artikler:

Bates, T. (2011). Understanding Web 2.0 and its Implications for E-learning. In Lee, M.J.W. & McLouglin, C. Web 2.0-Based E-Learning: Applying Social Informatics for Tertiary Teaching Information Science Reference (online)
Brox, H. Collaborative Writing with Online Tools. In Bøhn, H., Dybedahl, M., and Myklevold, G. - A. Teaching and Learning English. Oslo: Cappelen Damm akademisk

Dybedahl, M. (2018). Working with Gramar. In Bøhn, H., Dybedahl, M., and Myklevold, G.-A. Teaching and Learning English. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Dysthe, O. & Hertzberg, F. (2014). Skriveopplæring med vekt på prosess og produkt. In K. Kverndokken (Ed.) 101 skrivegrep - om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping. Fagbokforlaget

Haukås, Å. (2011). Læringsstrategiar i språkundervisninga. Bedre Skole (online)

Haukås, Å. & Speitz, H. (2018). Plurilingual Learning and Teaching. In H. Bøhn, M. Dypedahl & G.-A. Myklevold (Eds). Teaching and Learning English. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Hyland, K. & Hyland, F. (2006). State-of-the-Art Article: Feedback on Second Language Students' Writing. Language Teaching 39

Little, D. (2008). Knowledge about language and learner autonomy. In J. Cenoz & N. H. Hornberger. Encyclopedia of Language and Education (2nd ed.) Knowledge about Language Volume 6

Lund, A. (2011). Hva skal vi med IKT i skolen? I Bedre Skole, (4)

Røkenes, F.M. (2016). digital storytelling in teacher education: A meaningful way of integrating ICT in ESL teaching. Acta Didactica Norge, 10(2), 311-328

Schmitt, N. (2008). Review article: Instructed second language vocabulary learning. Language Teaching Research 12,3 (329-363)

Stone, J. (2007). Popular Websites in Adolescents' Out-of School Lives: Critical Lessons on Literacy. A new literacies sampler (online)
Sundqvist, P. & Sylven, L.K. (2016). Extramural English in Teaching and Learning: From Theory and Research to Practice. London: Palgrave Macmillan. (utdrag: tilgjengelig elektronisk UiS bibliotek)

Vogt, K. & Kantelinen, R. (2012). Vocationally oriented language learning revisited. ELT Journal

Litteratur og kultur:
Bechdel, Alison, Fun Home (2007). First Mariner Books Edition.
Gaiman, Neil. The Sleeper and the Spindle (2013). London: Bloomsbury
Eighth Grade (2018). Director: Bo Burnham
Atwood, Margaret. The Testaments (2019). London: Penguin Random House (excerpt)
Munden, J. & Sandhaug, C. (2017). English for Secondary School. Oslo: Gyldendal. (selected chapters)
Williams, G. (2013). Literature for the English Classroom. Theory into Practice. Bergen: Fagbokforlaget (selected chapters)


Rundt 150 sider relatert til eget tema.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.01.2020