MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi studentene et grunnlag for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag med vekt på 8.-13. trinn.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
Kunnskap
  • ha inngående kunnskap om samfunnsfagets og historiens plass, utbredelse, progresjon og begrunnelser med vekt på trinn 8-13 i skolen
  • ha kunnskap og forståelse for samfunnsfagenes og histories mandat og verdigrunnlag med vekt på trinn 8-13 i skolen
  • ha bred kunnskap om arbeidsmetoder (inkl. digitale verktøy) i samfunnsfagene og historie særlig knyttet til kritisk tenkning, historiebevissthet og historisk empati

Ferdigheter
  • kunne kritisk analysere og tolke læreplaner i samfunnsfag for med vekt på trinn 8-13 i skolen i lyset av kritisk tenkning, historiebevissthet og historisk empat
  • kunne kritisk og selvstendig reflektere over egen praksis knyttet til kritisk tenkning, historiebevissthet og historisk empati
  • kunne bruke varierte og relevante metoder i samfunnsfagundervisningen og tilpasse opplæringen i faget særlig knyttet til kritisk tenkning, historiebevissthet og historisk empati

Generell kompetanse
  • kunne orientere seg i faglitteratur, forholde seg kritisk og utvikle egen faglig praksis
  • kunne videreutvikle egen kompetanse gjennom å orientere seg i fag- og forskningslitteratur
  • kunne kommunisere faglige og fagdidaktiske problemstillinger til elever, kolleger og foresatte

Innhold

Emnet skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag med hovedfokus på ungdomsskolen og den videregående skolen. Denne delen av emnet vil ha et klart fokus på kritisk tenkning, historiebevissthet og hostorisk empati som er kjerneelementer og sentrale verdier i samfunnsfagene og i historie. Emnet vil kombinere både refleksjon og diskusjon om ulike læringsteorier, undervisningsmetoder og praksis. Gjennom dette emnet skal studentene utvikle evne til å reflektere kritisk over målsettinger, innhold, metoder og læreplaner i samfunnsfagene og historie med et særlig fokus på tema kritisk tenkning, historiebevissthet og historisk empati.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Essay1/1 A - FAlle.
Essay på 3000 ord (+/- 10%). Essayet kan være teoretisk eller empirisk. Dvs. at i essayet kan studenten velge å drøfte et konkret fagdidaktisk begrep, en fagdidaktisk teori eller en konkret «case» med utgangspunktet i egen praksis og observasjon. Studenten kan også velge å drøfte og å analysere en del av en lærebok eller effekter av et konkret undervisningsopplegg utprøvd i praksis.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator
Kristin Henanger Haugen, Lene Båkind Sollie
Faglærer
Tyson Ashley Retz , Ketil Knutsen
Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Emneansvarlig
Alexandre Dessingué

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13
Praktisk pedagogisk utdanning - deltid
Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020