MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i historie og samfunnsfag med vekt på ungdomsskolen og den videregående skolen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
Kunnskap
  • ha avansert kunnskap om et bredt repertoar av læringsstrategier og arbeidsmetoder i samfunnsfag og historie samt læremidler i undervisningen, inkludert digitale læremidler særlig knyttet til miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse
  • kunne analysere faglige utfordringer i samfunnsfag og historie knyttet til miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse

Ferdigheter
  • kunne planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning i samfunnsfag med og uten teknologiske/digitale hjelpemidler knyttet til kjerneområder som miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse

Generell kompetanse
  • kunne reflektere over og kontinuerlig forbedre sin faglige klasseromspraksis og styrke undervisningen i samfunnsfag og historie særlig knyttet til miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse
  • kunne analysere og formidle avansert innhold knyttet til miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse i samfunnsfag og historie og kunne kommunisere dette til elever og kolleger

Innhold

Emnet skal gi studentene et grunnlag for ledelse av læring i historie og samfunnsfag med vekt på ungdomsskolen og den videregående skolen (8.-13. trinn). Denne delen av emnet vil ha et klart fokus på miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse som er sentralt i samfunns- og historiefaget. Emnet vil kombinere refleksjon og diskusjon om ulike læringsteorier, undervisningsmetoder og praksis. Gjennom dette emnet skal studentene utvikle evne til å reflektere kritisk over målsettinger, innhold, metoder og læreplaner i samfunns- og historiefaget særlig knyttet til temaene miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig fremføring1/130 minutterA - FPower-point, lysark e.l.
Muntlig framføring på inntil 30 minutter.
Hver student skal holde en muntlig presentasjon for faglærere på rundt 20 min. Deretter kan oppfølgingsspørsmål stilles. Presentasjonen skal ta utgangspunkt i et utprøvd undervisningsopplegg under en praksisperiode.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav
Det er et obligatorisk arbeidskrav som går ut på å skrive en refleksjonstekst om miljøbevissthet eller demokratisk kompetanse. Oppgaven skal ha et omfang på 1000 ord (+/- 10%). Vurdering godkjent / ikke godkjent. Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent for å få gå opp til eksamen. Om oppgaven ikke blir godkjent første gang har studenten ytterligere ett forsøk.

Fagperson(er)

Faglærer
Tor Thorvaldsen , Alexandre Dessingué
Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Praksiskoordinator
Kristin Henanger Haugen, Lene Båkind Sollie
Emneansvarlig
Ketil Knutsen

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13
Praktisk pedagogisk utdanning - deltid
Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020