MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet skal studentene utvikle undervisningskompetanse i religion, livssyn og etikk med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter endt studium skal kandidaten:
  • ha kunnskap om fagets plass, utbredelse, progresjon og begrunnelser i skolen
  • kunne analysere og anvende relevant forskning knyttet til formidling og undervisning av faget
  • ha kunnskap om et bredt repertoar av læringsstrategier og arbeidsmetoder i faget samt tradisjonelle og digitale læremidler i undervisningen

Ferdigheter
Etter endt studium skal kandidaten:
  • kunne analysere læreplaner i faget for ungdomstrinnet og videregående skole, og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
  • kunne planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning i faget med og uten teknologiske hjelpemidler
  • kunne bruke varierte og relevante metoder i undervisningen, og tilpasse opplæringen i faget slik at den tar hensyn til elevenes ulike læringstempo, deres interesse for faget og evne til abstrakt tenkning.
  • kunne anvende digitale verktøy og undervisningsprodukter til beste for elevenes læringsutbytte

Generell kompetanse
Etter endt studium skal kandidaten:
  • kunne orientere seg i faglitteratur, forholde seg kritisk og utvikle egen faglig praksis
  • kunne videreutvikle egen kompetanse gjennom å orientere seg i faglitteratur og kommunisere faglige problemstillinger til elever, kolleger og foresatte
  • kjenne til og kunne bidra med fagetiske meninger og vurderinger

Innhold

I dette emnet skal studentene utvikle undervisningskompetanse i religion, livssyn og etikk med hovedvekt på ungdomstrinnet og den videregående skole.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/14 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav
Det obligatoriske arbeidskravet er at for å kunne gå opp til eksamen må studenten gjennomføre en muntlig presentasjon av et undervisningsopplegg. Presentasjonen skal vurderes av faglærer. Vurdering godkjent / ikke godkjent.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator
Kristin Henanger Haugen, Lene Båkind Sollie
Emneansvarlig
Marianne Hafnor Bøe
Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt.

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13
Praktisk pedagogisk utdanning - deltid
Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020