MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette emnet skal studentene utvikle undervisningskompetanse i religion, livssyn og etikk på trinn 8-13 i skolen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter endt studium skal kandidaten:
  • ha kunnskap om fagets plass, utbredelse, progresjon og begrunnelser i skolen
  • kunne analysere og anvende relevant forskning knyttet til formidling og undervisning av faget
  • ha kunnskap om et bredt repertoar av læringsstrategier og arbeidsmetoder i faget samt tradisjonelle og digitale læremidler i undervisningen

Ferdigheter
Etter endt studium skal kandidaten:
  • kunne analysere læreplaner i faget for ungdomstrinnet og videregående skole, og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
  • kunne planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning i faget med og uten teknologiske hjelpemidler
  • kunne bruke varierte og relevante metoder i undervisningen, og tilpasse opplæringen i faget slik at den tar hensyn til elevenes ulike læringstempo, deres interesse for faget og evne til abstrakt tenkning.
  • kunne anvende digitale verktøy og undervisningsprodukter til beste for elevenes læringsutbytte

Generell kompetanse
Etter endt studium skal kandidaten:
  • kunne orientere seg i faglitteratur, forholde seg kritisk og utvikle egen faglig praksis
  • kunne videreutvikle egen kompetanse gjennom å orientere seg i faglitteratur og kommunisere faglige problemstillinger til elever, kolleger og foresatte
  • kjenne til og kunne bidra med fagetiske meninger og vurderinger

Innhold

I dette emnet skal studentene utvikle undervisningskompetanse i religion, livssyn og etikk med hovedvekt på ungdomstrinnet og den videregående skole.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marianne Hafnor Bøe
Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Praksiskoordinator
Benthe Lill Wian , Birte Berg

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Pensum:
Andreassen, Bengt Ove. Religionsdidaktikk. En innføring. Universitetsforlaget 2016.(253 s.)
Lippe; Marie von der og Sissel Undheim. Religion i skolen. Didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget 2017. (217 s.)
Artikler (kompendium):
Andreassen, Bengt Ove. "Forkynnelse - normativ, lovprisende og monologisk formidling av religion". Religion og livssyn nr. 3 2013, s. 14-16. (2 s.)
Aurebekk, Tor. "Kan og bør vi være nøytrale?" Religion og livssyn nr. 1 2015, s. 69-71. (2 s.)
Børresen, Beate. "Filosofisk samtale som arbeidsmåte". Religion og livssyn nr. 2 2008, s. 40-44. (4 s.)
Davidsen, Bjørn Are. "Tro og vitenskap - sammenstøt eller sammenheng?" Religion og livssyn nr. 1 2017, s. 25-35. (10 s.)
Hammer, Aina. "Skriving i religionsfaget." Religion og livssyn nr. 2 2015, s. 54-62. (8 s.)
Toft, Audun. "Islam i klasserommet". I Religion og ungdom, Ida Marie Høeg (red.). Universitetsforlaget 2017. S. 33-50. (17 s.)
Jacobsen, Knut A. "Religiøs identitet og pluralistiske identiteter". Steinerskolen. Tidsskrift for pedagogikk, samfunn og kultur nr. 4 2007, s. 47-48. (2 s.)
Jørgensen, Flemming. Sekularitetskritisk metode. Religion og livssyn nr. 2 2015, s. 35-43. (8 s.)
Moen, Ole Martin. "Kan og bør vi være åpne om eget livssyn overfor elever?" Religion og livssyn nr. 2 2013, s. 68-72. (4 s.)
Repstad, Kari og Inger Margrethe Tallaksen. "Variert og god undervisning i religionsfagene". I Praktisk fagdidaktikk for religionsfaget. Cappelen Damm 2014. S. 179-222. (43 s.)
Skeie, Geir. "RLE som dannelsesfag". Religion og livssyn nr. 3 2014, s. 12-17. (5 s.)
Æsøy, Knut Ove. "Om levande lærarkunnskap. - eit filosofisk essay". Bedre skole nr. 2 2018, s. 76-80. (4 s.)
Læreplaner i KRLE og Religion og etikk samt andre relevante offentlige dokumenter.

Totalt ca 579 s.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 15.12.2019