MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet skal studentene utvikle undervisningskompetanse i religion, livssyn og etikk med hovedvekt på ungdomstrinnet og videregående skole.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter endt studium skal kandidaten:
  • ha kunnskap om fagets plass, utbredelse, progresjon og begrunnelser i skolen
  • kunne analysere og anvende relevant forskning knyttet til formidling og undervisning av faget
  • ha kunnskap om et bredt repertoar av læringsstrategier og arbeidsmetoder i faget samt tradisjonelle og digitale læremidler i undervisningen

Ferdigheter
Etter endt studium skal kandidaten:
  • kunne analysere læreplaner i faget for trinn 8-13 i skolen og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
  • kunne planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning i faget med og uten teknologiske hjelpemidler
  • kunne bruke varierte og relevante metoder i undervisningen, og tilpasse opplæringen i faget slik at den tar hensyn til elevenes ulike læringstempo, deres interesse for faget og evne til abstrakt tenkning.
  • kunne anvende digitale verktøy og undervisningsprodukter til beste for elevenes læringsutbytte

Generell kompetanse
Etter endt studium skal kandidaten:
  • kunne orientere seg i faglitteratur, forholde seg kritisk og utvikle egen faglig praksis
  • kunne videreutvikle egen kompetanse gjennom å orientere seg i faglitteratur og kommunisere faglige problemstillinger til elever, kolleger og foresatte
  • kjenne til og kunne bidra med fagetiske meninger og vurderinger

Innhold

I dette emnet skal studentene utvikle undervisningskompetanse i religion, livssyn og etikk med hovedfokus på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave1/1 A - FAlle.
Hjemmeoppgaven skal være på 3000 - 4000 ord.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav
Det obligatoriske arbeidskravet er at for å kunne gå opp til eksamen er det et krav at problemstilling for hjemmeoppgaven er godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marianne Hafnor Bøe
Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Praksiskoordinator
Kristin Henanger Haugen, Lene Båkind Sollie

Arbeidsformer

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020