MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette emnet skal studentene utvikle undervisningskompetanse i religion, livssyn og etikk på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter endt studium skal kandidaten:
  • ha kunnskap om fagets plass, utbredelse, progresjon og begrunnelser i skolen
  • kunne analysere og anvende relevant forskning knyttet til formidling og undervisning av faget
  • ha kunnskap om et bredt repertoar av læringsstrategier og arbeidsmetoder i faget samt tradisjonelle og digitale læremidler i undervisningen

Ferdigheter
Etter endt studium skal kandidaten:
  • kunne analysere læreplaner i faget for trinn 8-13 i skolen og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
  • kunne planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning i faget med og uten teknologiske hjelpemidler
  • kunne bruke varierte og relevante metoder i undervisningen, og tilpasse opplæringen i faget slik at den tar hensyn til elevenes ulike læringstempo, deres interesse for faget og evne til abstrakt tenkning.
  • kunne anvende digitale verktøy og undervisningsprodukter til beste for elevenes læringsutbytte

Generell kompetanse
Etter endt studium skal kandidaten:
  • kunne orientere seg i faglitteratur, forholde seg kritisk og utvikle egen faglig praksis
  • kunne videreutvikle egen kompetanse gjennom å orientere seg i faglitteratur og kommunisere faglige problemstillinger til elever, kolleger og foresatte
  • kjenne til og kunne bidra med fagetiske meninger og vurderinger

Innhold

I dette emnet skal studentene utvikle undervisningskompetanse i religion, livssyn og etikk med hovedfokus på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave1/1 A - FAlle.
Hjemmeoppgaven skal være på 3000 - 4000 ord.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Praksiskoordinator
Benthe Lill Wian
Emneansvarlig
Jørg Arne Jørgensen

Arbeidsformer

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Pensum:
Andreassen, Bengt Ove. Religionsdidaktikk. En innføring. Universitetsforlaget 2016.
Lippe; Marie von der og Sissel Undheim. Religion i skolen. Didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget 2017.
Artikler (kompendium):
Andreassen, Bengt Ove. "Forkynnelse - normativ, lovprisende og monologisk formidling av religion". Religion og livssyn nr. 3 2013, s. 14-16.
Aurebekk, Tor. "Kan og bør vi være nøytrale?" Religion og livssyn nr. 1 2015, s. 69-71.
Børresen, Beate. "Filosofisk samtale som arbeidsmåte". Religion og livssyn nr. 2 2008, s. 40-44.
Davidsen, Bjørn Are. "Tro og vitenskap - sammenstøt eller sammenheng?" Religion og livssyn nr. 1 2017, s. 25-35.
Hammer, Aina. "Skriving i religionsfaget." Religion og livssyn nr. 2 2015, s. 54-62.
Høeg, Ida Marie (red.). "Islam i klasserommet". I Religion og ungdom. Universitetsforlaget 2017. S. 33-50.
Jacobsen, Knut A. "Religiøs identitet og pluralistiske identiteter". Steinerskolen. Tidsskrift for pedagogikk, samfunn og kultur nr. 4 2007, s. 47-48.
Jørgensen, Flemming. Sekularitetskritisk metode. Religion og livssyn nr. 2 2015, s. 35-43.
Moen, Ole Martin. "Kan og bør vi være åpne om eget livssyn overfor elever?" Religion og livssyn nr. 2 2013, s. 68-72.
Repstad, Kari og Inger Margrethe Tallaksen. "Variert og god undervisning i religionsfagene". I Praktisk fagdidaktikk for religionsfaget. Cappelen Damm 2014. S. 179-259.
Skeie, Geir. "RLE som dannelsesfag". Religion og livssyn nr. 3 2014, s. 12-17.
Thorstensen, Erik. "Nyateismens religionskritikk". Religion og livssyn nr. 2 2013, s. 62-67.
Æsøy, Knut Ove. "Om levande lærarkunnskap. - eit filosofisk essay". Bedre skole nr. 2 2018, s. 76-80.
Læreplaner i KRLE og Religion og etikk samt andre relevante offentlige dokumenter.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.08.2019