MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Fagdidaktikkstudiet bygger på fagkunnskaper i enten fransk, spansk eller tysk. Studiet gir studentene undervisningskompetanse i fransk, spansk eller tysk med hovedvekt på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter endt studium skal kandidaten:
 • ha kunnskap om læreplaner for fremmedspråkfag i skolen
 • ha innsikt i arbeidsmetoder og læremidler som kan hjelpe elevene til å ta hånd om egen læring og språkutvikling
 • ha kunnskap om ungdomskultur og ungdom i forskjellige livssituasjoner
 • ha kunnskap om kompetansemålene i læreplanene i fremmedspråk som utgangspunkt for undervisning i fremmedspråk

Ferdigheter
Etter endt studium skal kandidaten:
 • kunne planlegge og gjennomføre undervisningstimer med varierte metoder og ulike hjelpemidler, blant annet digitale verktøy
 • kunne legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter som fremmer utvikling av elevens språkferdigheter og som bidrar til at elevene kan reflektere over egen læring
 • kunne være språklig modell for elevene i skolen, både skriftlig og muntlig
 • kunne gi elever underveisvurdering, herunder læringsfremmende tilbakemeldinger og sluttvurdering, bruke faglige kjennetegn på måloppnåelse og gi faglige begrunnelser for karakterer.
 • kunne bruke klasseromsledelse som fremmer et godt læringsmiljø

Generell kompetanse
Etter endt studium skal kandidaten:
 • kunne orientere seg i faglitteratur og kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant språklæringsforskning
 • kunne kommunisere faglige problemstillinger til elever, kolleger og foresatte

Innhold

Fagdidaktikkstudiet bygger på studentenes fagkunnskaper i fransk, spansk eller tysk. Viktige momenter er drøfting av læreplaner i relasjon til det europeiske rammeverket for språk, varierte metoder og arbeidsformer i undervisning på ulike nivåer. Bruk av ulike digitale verktøy, lek som fremmer kommunikasjon og ulike former for vurdering blir også gjennomgått.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/130 minutterA - F
Muntlig eksamen består av:
1. En forberedt presentasjon av et undervisningsopplegg
2. Eksaminasjon i fagdidaktisk pensum

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske krav
Obligatorisk krav som er at for å kunne gå opp til eksamen må studenten ha presentert et utprøvd/fiktivt undervisningsopplegg i gruppe.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Greta Brodahl
Faglærer
Anne Reiher, Unni Puntervold Pereira
Praksiskoordinator
Kristin Henanger Haugen, Lene Båkind Sollie
Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Forelesninger og seminargrupper.
En del av undervisningen vil være felles forelesninger for alle fremmedspråkene med vekt på fagdidaktisk teori. Studentene vil også bli delt inn i seminargrupper etter fremmedspråket. Arbeidet i seminargruppene vil i stor grad være praktisk orientert. Det legges vekt på studentaktiv læring med fokus på diskusjon, demonstrasjon, praktiske øvelser og studentpresentasjoner. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13
Praktisk pedagogisk utdanning - deltid
Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020