MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Fagdidaktikkstudiet bygger på fagkunnskaper i enten fransk, spansk eller tysk. Studiet gir studentene undervisningskompetanse i fransk, spansk eller tysk på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter endt studium skal kandidaten:
 • ha kunnskap om læreplaner for fremmedspråkfag i skolen
 • ha innsikt i arbeidsmetoder og læremidler som kan hjelpe elevene til å ta hånd om egen læring og språkutvikling
 • ha kunnskap om ungdomskultur og ungdom i forskjellige livssituasjoner
 • ha kunnskap om kompetansemålene i læreplanene i fremmedspråk som utgangspunkt for undervisning i fremmedspråk

Ferdigheter
Etter endt studium skal kandidaten:
 • kunne planlegge og gjennomføre undervisningstimer med varierte metoder og ulike hjelpemidler, blant annet digitale verktøy
 • kunne legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter som fremmer utvikling av elevens språkferdigheter og som bidrar til at elevene kan reflektere over egen læring
 • kunne være språklig modell for elevene i skolen, både skriftlig og muntlig
 • kunne gi elever underveisvurdering, herunder læringsfremmende tilbakemeldinger og sluttvurdering, bruke faglige kjennetegn på måloppnåelse og gi faglige begrunnelser for karakterer.
 • kunne bruke klasseromsledelse som fremmer et godt læringsmiljø

Generell kompetanse
Etter endt studium skal kandidaten:
 • kunne orientere seg i faglitteratur og kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant språklæringsforskning
 • kunne kommunisere faglige problemstillinger til elever, kolleger og foresatte

Innhold

Fagdidaktikkstudiet bygger på studentenes fagkunnskaper i fransk, spansk eller tysk. Viktige momenter er drøfting av læreplaner i relasjon til det europeiske rammeverket for språk, varierte metoder og arbeidsformer i undervisning på ulike nivåer. Bruk av ulike digitale verktøy, lek som fremmer kommunikasjon og ulike former for vurdering blir også gjennomgått.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/130 minutterA - F
Muntlig eksamen består av:
1. En forberedt presentasjon av et undervisningsopplegg
2. Eksaminasjon i fagdidaktisk pensum

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske krav
Obligatorisk gruppepresentasjon av et utprøvd/ fiktivt undervisningsopplegg.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Greta Brodahl
Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Faglærer
Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo , Unni Puntervold Pereira
Praksiskoordinator
Benthe Lill Wian , Birte Berg

Arbeidsformer

Forelesninger og seminargrupper.
En del av undervisningen vil være felles forelesninger for alle fremmedspråkene med vekt på fagdidaktisk teori. Studentene vil også bli delt inn i seminargrupper etter fremmedspråket. Arbeidet i seminargruppene vil i stor grad være praktisk orientert. Det legges vekt på studentaktiv læring med fokus på diskusjon, demonstrasjon, praktiske øvelser og studentpresentasjoner. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Fellespensum:
Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Åsta Haukås (red): Fremmedspråksdidaktikk, 2018. Cappelen Damm Akademisk (2. utg.), kap. 1,2,5,7,8,9,10,13,14 (155s)
Fagspesifikt pensum (fransk):
Gjørven, R. Johansen, S. (2006): "Elevautonomi og språklæringsstrategier" i Læringsstrategier: søkelys på lærernes praksis. Oslo: Universitetsforlaget, s. 209 - 226
Grüters, R., Langseth, I. (2009): "Å være digital i fremmedspråk" i Å være digital i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget, s. 105- 125
Heimark, G.E. (2008). "Praktisk tilnærming i praksis" i Acta didactica, vol 2, nr. 1., s. 1 - 19
Langseth, I. (2012): "Teknologi i et lærerstyrt undervisningsdesign for fremmedspråk" i Norsk Pedagogisk Tidsskrift, vol 2, s. 86 - 99
Riquois, E. (2010): "Exploitation pedagogique du texte litteraire et lecture litteraire en FLE: un equilibre fragile" in 11e rencontres des chercheurs en didactique des litteratures. Genève, mars 2010, s. 247 - 251 http://www.unige.ch/litteratures2010/contributions_files/Riquois%202010.pdf
Sperkova P. (2009/2010): "La litterature et l'interculturalite en classe de langue" in Sens Public. Revue internationale., s. 1 - 8 http://www.sens-public.org/spip.php?article666
Weiss, F. (2002): Jouer, communiquer, apprendre. Paris: Hachette, utdrag (20s)
Fagspesifikt pensum (spansk):
Gjørven, Rita, Johansen, Svein (2006): «Elevautonomi og språklæringsstrategier» i Læringsstrategier: søkelys på lærernes praksis. Oslo: Universitetsforlaget, s. 209 - 226
Grüters, Ruth, Langseth, Inger (2009): «Å være digital i fremmedspråk» i Å være digital i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget, s. 105 - 125
Heimark, Gunn Elin (2008): «Praktisk tilnærming i praksis» i Acta Didactica, vol 2 nr. 1., s. 1-19
Olasbu, Inger, Salkjelsvik, Kari (2009). «Objetos perdidos: La literatura en la clase E/LE. Europa y Noruega», 12 sider
Beneyto, Tamara Lobato (2013) "Estereotipos, clichés y competencia intercultural. Propuestas para el aula de ELE/l2", Centro Virtual Cervantes 21.09.13, 16 sider
Álvarez Montalbán, Fernando (2007) «El uso de material auténtico en la enseñanza de ELE» i Biblioteca virtual RedELE, Segundo Congreso Internacional FIAPE, Granada, 14 sider
Pérez Fernández, Carmen (2007) «Dinamización de las clases de conversación y estrategias de enseñanza de lengua oral» i Revista RedELE, nr. 11. 2007, 16 sider
Fagspesifikt pensum (tysk):
Ballweg, S. et al. (2013): Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? München: Klett-Langenscheidt, utdrag fra kap. 3 (30s)
Daum, S., Hantschel. H.J. (2012): 55 kommunikative Spiele Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, utdrag (20s)
Gjørven, R., Johansen, S. (2006): "Elevautonomi og språklæringsstrategier" i Læringsstrategier: søkelys på lærernes praksis. Oslo: Universitetsforlaget, s. 209 - 226
Grüters, R., Langseth, I. (2009): "Å være digital i fremmedspråk" i Å være digital i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget, s. 105 - 125
Heimark, G.-E. (2008): "Praktisk tilnærming i praksis" i Acta Didactica, vol 2, nr. 1., s. 1 - 19
Studenten skal i tillegg ha god kjennskap til følgende styringsdokumenter:
Utdanningsdirektoratet, Den generelle delen av læreplanen. Tilgjengelig via: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/
Utdanningsdirektoratet, Læreplan i fremmedspråk. https://www.udir.no/kl06/FSP1-01/
Utdanningsdirektoratet, Det felles europeiske rammeverket for språk.
https://www.udir.no/Upload/Verktoy/5/UDIR_Rammeverk_sept_2011_web.pdf?epslanguage =no
Utdanningsdirektoratet, Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Tilgjengelig via: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/ramme verk-forgrunnleggende-ferdigheter/
Fremmedspråksenteret, Den europeiske språkpermen


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 15.12.2019