MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Fagdidaktikkstudiet bygger på fagkunnskaper i enten fransk, spansk eller tysk og PPU fremmedspråk fagdidaktikk del 1. Studiet gir studentene undervisningskompetanse i fransk, spansk eller tysk på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter endt studium skal kandidaten:
 • ha inngående kunnskap om nasjonale læreplaner for fremmedspråkfag i skolen og Det Felles Europeiske Rammeverket for språk
 • ha bred innsikt i læringsstrategier, arbeidsmetoder og læremidler som kan hjelpe elevene til å ta hånd om egen læring og språkutvikling
 • ha kunnskap om ungdomskultur og ungdom i forskjellige livssituasjoner
 • ha inngående kunnskap om kompetansemålene i læreplanene i fremmedspråk som utgangspunkt for undervisning i fremmedspråk i skolen

Ferdigheter
Etter endt studium skal kandidaten:
 • kunne planlegge og gjennomføre undervisningstimer med varierte metoder og ulike hjelpemidler, blant annet ulike digitale verktøy
 • kunne legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter som fremmer utvikling av elevens språkferdigheter og som bidrar til at elevene kan reflektere over egen læring.
 • kunne være språklig modell for elevene i skolen, både skriftlig og muntlig
 • kunne gi elever underveisvurdering, herunder læringsfremmende tilbakemeldinger og sluttvurdering, bruke faglige kjennetegn på måloppnåelse og gi faglige begrunnelser for karakterer.
 • kunne legge til rette et godt læringsmiljø

Generell kompetanse
Etter endt studium skal kandidaten:
 • kunne gjøre rede for hvordan gjeldende læreplaner legger grunnlaget for faglig utviklingsarbeid
 • kunne orientere seg i faglitteratur og kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant språklæringsforskning
 • kunne kommunisere faglige problemstillinger til elever, kolleger og foresatte
 • kunne reflektere over og kontinuerlig forbedre sin didaktiske klasseromspraksis

Innhold

Fagdidaktikkstudiet bygger på studentenes fagkunnskaper i fransk, spansk eller tysk og PPU fremmedspråk fagdidaktikk del 1. Viktige momenter er drøfting av læreplaner i relasjon til det europeiske rammeverket for språk, EPOSTL, større repertoar av metoder og arbeidsformer i undervisning på ulike nivåer i skolen, ulike digitale verktøy og ulike former for vurdering.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

PPU141 Fremmedspråk fagdidaktikk del 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave1/1 A - FAlle.
Individuell oppgave på 3000 ord. Det åpnes for at oppgaven kan leveres i andre format (tilsvarende omfang) etter avtale. Studentene skal levere forslag til problemstilling innen gitt frist. Problemstilling må godkjennes av faglærer. Studenten skal ha obligatorisk veiledning med faglærer under skriveprosessen. Oppgaven kan utformes på enten norsk eller ett av fremmedspråkene fransk, spansk eller tysk. Studenten skal selv finne relevant faglitteratur til hjemmeeksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske aktiviteter
Individuell studentpresentasjon av en forskningsartikkel.
Obligatorisk veiledning i forhold til hjemmeoppgave.
Studenten får ikke gå opp til eksamen uten at obligatoriske krav er gjennomført.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Emneansvarlig
Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo
Faglærer
Greta Brodahl , Unni Puntervold Pereira
Praksiskoordinator
Benthe Lill Wian

Arbeidsformer

Forelesninger og seminargrupper.
En del av undervisningen vil være felles forelesninger for alle fremmedspråkene med vekt på fagdidaktisk teori. Studentene vil også bli delt inn i seminargrupper etter fremmedspråket. Arbeidet i seminargruppene vil i stor grad være praktisk orientert. Det legges vekt på studentaktiv læring med fokus på diskusjon, demonstrasjon, praktiske øvelser og studentpresentasjoner. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Praktisk- pedagogisk utdanning - heltid og deltid og Lektorutdanningen for trinn 8-13.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Bjørke C., Dypedahl, M., Haukås, Å. (2018): Fremmedspråksdidaktikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (2. utg.). Kap. 3, 4, 11, 12, 15, 17, 18 (102s)

Byram, M (2014) Twenty-five Years on - From Cultural Studies to Intercultural Citizenship, Language, Culture and Curriculum, 27:3, 209-225, DOI: 10.1080/07908318.2014.974329 (19 sider)

Haukås, A., Thue Vold, E. (2012): "Internasjonale trender innen fremmedspråksdidaktisk forskning". I Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr. 15, s. 386-401

Kramsch, C. (2006): "Culture in Language Teaching". I Andersen, H.L.K.Lund &K.Risager: Culture in Language. Aarhus: Aarhus University Press

Risager, K. (2006): "Culture in Language: A Transnational View". I Andersen H.L.K. Lund &K. Risager: Culture in Language. Aarhus: Aarhus University Press

Thue Vold, E. (2014): "Instrumentelt turistspråk eller interkulturell dannelse? Om fremmedspråkfagets formål i dag og frem mot 2030". I Acta Didactica Norge, Vol. 8, Nr. 2, Art 8

Studenten skal i tillegg ha god kjennskap til følgende styringsdokumenter:
Utdanningsdirektoratet, Den generelle delen av læreplanen. Tilgjengelig via: https://www.udir.no/laring- og-trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/
Utdanningsdirektoratet, Læreplan i fremmedspråk. https://www.udir.no/kl06/FSP1-01/
Utdanningsdirektoratet, Det felles europeiske rammeverket for språk.
https://www.udir.no/Upload/Verktoy/5/UDIR_Rammeverk_sept_2011_web.pdf?epslanguage =no
Utdanningsdirektoratet, Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Tilgjengelig via: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/rammeverk-forgrunnleggende-ferdigheter/
Fremmedspråksenteret, Den europeiske språkpermen. http://www.fremmedspraksenteret.no/elp
I tillegg:
Fagspesifikt pensum i fransk, spansk og tysk (ca. 100 sider), lenker på Canvas
Anbefalt litteratur
Abney, S. and Krulatz, A. (2015): "Fostering Multilingual Competence in the EFL Classroom" i Nordic Journal of Modern Language Methodology, 3, 1-9 (9 sider)
Bachman et al. (2018) Language Assessment for the Class-room Teacher (et kap. Ca. 25 s)
Gjesdal, A.M., Skalle C. E., og Eide, L. (2017): Migrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spansk", i Acta Didactica vol. 11, nr. 1.
Haukås, Å. (2012): "lærarhaldninger til språklæringsstrategiar" i Norsk pedagogisk tidsskrift nr. 02 vol. 96.

Lightbown, P.M. & Spada, N. (2013), Observing Learning and Teaching in the Second Language Classroom. I: How Languages are learned, Kap. 5. Oxford: OUP, s. 109-136. (25 sider)
Littlewood, W. (2004). The Task-based Approach: Some Questions and Suggestions. ELT Journal, 58(4), 319-326. (6 sider) https://academic.oup.com/eltj/article/58/4/319/370032


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 15.12.2019