MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag hovedsakelig for trinn 8-13.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene
Kunnskap
 • kjenne til naturfagdidaktikk som fagområde
 • kjenne til og kunne reflektere over innholdet i norske læreplaner
 • ha kjennskap til relevant forskning knyttet til undervisning i naturfag
 • kjenne til læring og undervisning i museer og vitensentre
 • ha dyp innsikt i elevaktive arbeidsformer i naturfag
 • kunne utnytte digitale ressurser til naturfagsundervisning
 • ha avansert kunnskap om et bredt repertoar av læringsstrategier og arbeidsmetoder i fagene samt læremidler i undervisningen
 • kunne analysere faglige utfordringer for ulike elevgrupper i forskjellige skoleslag

Ferdigheter
 • kunne analysere og reflektere over læreplaner i fag for ungdomstrinnet og videregående skole, og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
 • kunne bruke varierte og relevante metoder i undervisningen, og tilpasse opplæringen i faget slik at den tar hensyn til elevens ulike læringstempo, deres interesse for faget og evne til abstrakt tenkning.
 • kunne lede og motivere elever og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • kunne kartlegge og vurdere elevenes forkunnskaper, interesser og andre læreforutsetninger
 • kunne gi elevene underveisvurdering og sluttvurdering, bruke faglige kjennetegn på måloppnåelse og gi faglige begrunnelser for karakterer

Generell kompetanse
 • vise seg som faglig kompetente og fagdidaktisk reflekterte i naturfaget.
 • kunne betrakte naturfaget som både skolefag og vitenskapsfag med vekt på bruk av modeller i realfag og eksperimentelle metoder

Innhold

Emnet gir studentene et didaktisk og metodisk grunnlag for undervisning i naturfag hovedsakelig for trinn 8-13. Studentene skal utvikle evnen til å reflektere over innholdet i læreplanene og utvikle egne undervisningsstrategier i disse.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappe med tre innleveringer1/1 A - FAlle.
Mappeinnlevering på tre oppgaver. Antall ord på hver innlevering 1000 på to og 1500 på siste (+/- tilsammen 10%). Hver oppgave utgjør 1/3 av karakteren. Det vil bli gitt tilbakemelding underveis på oppgavene.
Alle innleveringene i mappen må være bestått for å oppnå en endelig karakter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Frode Skarstein
Praksiskoordinator
Kristin Henanger Haugen, Lene Båkind Sollie
Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13
Praktisk pedagogisk utdanning - deltid
Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020