MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag for trinn 8-13.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene
Kunnskap
 • ha kunnskap om naturfagets egenart i et vitenskapsteoretisk og historisk perspektiv
 • ha inngående kunnskap om naturfagets plass, utbredelse, progresjon og begrunnelser i skolen
 • kjenne til innholdet i norske læreplaner for naturfag
 • kjenne til resultatene fra de store, internasjonale undersøkelsene i naturfag
 • ha kunnskap om ulike elevholdninger til naturfaget, blant annet med utgangspunkt i kjønn og kulturell bakgrunn
 • ha avansert kunnskap om ungdomskultur, spesielle utfordringer på ungdomstrinn og i videregående opplæring og kunne kommunisere og anvende dette faglig
 • ha kjennskap til elevaktive arbeidsformer i naturfag

Ferdigheter
 • kunne argumentere for viktigheten av et sterkt naturfag i skole og samfunn
 • kunne velge ut og vurdere lærestoff, læremidler, arbeidsmåter og vurderingsformer som er aktuelle innenfor naturfag
 • kunne tilpasse lærestoff, læremidler og vurderingsformer til ulike undervisningsnivåer og elevkategorier i skolen
 • kunne ta stilling til hvordan man som lærer forholder seg til ulike elevholdninger til naturfagene

Generell kompetanse
 • kunne orientere seg i naturfagets faglitteratur, forholde seg kritisk og utvikle egen faglig praksis
 • kjenne til og kunne bidra med fagetiske meninger og vurderinger
 • kunne videreutvikle egen kompetanse gjennom å orientere seg i faglitteratur og kommunisere naturfaglige problemstillinger til elever, kolleger og foresatte
 • vise seg som faglig kompetente og fagdidaktisk reflekterte innen naturfaget
 • kunne betrakte naturfaget som både skolefag og vitenskapsfag med vekt på bruk av modeller i realfag og eksperimentelle metoder

Innhold

Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag med hovedfokus på ungdomstrinnet og den videregående skole. Studentene skal sette seg inn i naturfagets historie, status og egenart i en nasjonal og internasjonal kontekst.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave1/1 A - FAlle.
Individuell hjemmeoppgave, 3500 ord +/- 10%.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Frode Skarstein
Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Praksiskoordinator
Benthe Lill Wian

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13
Praktisk pedagogisk utdanning - deltid
Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Pensum (totalt 500 sider):
Sjøberg, S. (2012). Naturfag som allmenndannelse en kritisk fagdidaktikk elektronisk ressurs. Oslo, Gyldendal akademisk (kapitler i utvalg, totalt 200s)
Folkvord, K. og G. Mahan (2015). Engasjerende naturfag elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole, Cappelen Damm.
Gratis digitalt kompendium med utvalgte sider fra følgende bøker:
Kolstø, S. D., E. Knain, (red) (2011). Elever som forskere i naturfag. Oslo, Universitetsforlaget.
Angell, C. (2011). Fysikkdidaktikk. Kristiansand, Høyskoleforl.
Marion, P. v. og A. Strømme (2015). Biologididaktikk. Oslo, Cappelen Damm.
Ringnes, V. og M. Hannisdal (2014). Kjemi fagdidaktikk kjemi i skolen. [Oslo], Cappelen Damm akademisk.
Sinnes, A. T. (2015). Utdanning for bærekraftig utvikling hva, hvorfor og hvordan? Oslo, Universitetsforlaget.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.12.2019