MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving/idrettsfag med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.

Læringsutbytte

Etter fullført emnet skal kandidaten kunne:
Kunnskap
  • argumentere for kroppsøvingsfagets egenart og kunne drøfte ulike diskurser i, om og gjennom faget
  • kjenne til gjeldende læreplan i kroppsøving/idrettsfag og la denne danne grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen

Ferdighet
  • planlegge undervisningsøkter i henhold til gjeldende læreplan
  • reflektere over egen undervisningspraksis
  • skrive faglige oppgaver i henhold til akademiske formkrav

Generell kompetanse
  • kunne identifisere og analysere faglige utfordringer innenfor kroppsøving og idrettsfag
  • kjenne til og drøfte ulike problemstillinger, utviklingstrekk og forskning innenfor fagområdet
  • bidra til en felles kompetanseheving av undervisningen i kroppsøving og idrettsfag

Innhold

Emnet bygger på forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving/idrettsfag med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Undervisningen vektlegger innføring i kroppsøvingsdidaktikk, herunder:
- Legitimering av kroppsøvingsfaget
- Planlegging og kunnskap om læreplanen
- Praktisk gjennomføring av undervisningsplaner

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/130 minutterA - FEgne notater.
Pensumlitteratur.
  • Til muntlig eksamen trekker kandidaten problemstilling(er). Kandidaten får 30 minutters forberedelsestid med hjelpemidler, og skal deretter kunne gi en kort fremstilling av temaene (ca. 10 min på hvert tema).
  • Kandidaten vil deretter få spørsmål med utgangspunkt i problemstilling(ene).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

To skriftlige arbeidskrav knyttet til undervisning, Ett skriftlig arbeidskrav knyttet til praksis
Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.
Mulighet for to innleveringer dersom første forsøk underkjennes.
Fra studieåret 2021/2022 vil det også være 50% obligatorisk oppmøte på undervisningen for å få lov til å gå opp til eksamen i dette emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Atle Mjåtveit
Praksiskoordinator
Kristin Henanger Haugen, Lene Båkind Sollie
Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Faglærer
Silje Eikanger Kvalø

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog mellom studenter og lærere, i casediskusjoner, framføringer, gjennom feltarbeid og grundig arbeid med lærestoffet.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020