MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving/idrettsfag med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.

Læringsutbytte

Etter fullført emnet skal kandidaten kunne:
Kunnskap
  • Argumentere for kroppsøvingsfagets egenart og kunne drøfte ulike diskurser i, om og gjennom faget
  • Kjenne til gjeldende læreplan i kroppsøving/idrettsfag og la denne danne grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen

Ferdighet
  • Planlegge undervisningsøkter i henhold til gjeldende læreplan
  • Reflektere over egen undervisningspraksis
  • Skrive faglige oppgaver i henhold til akademiske formkrav

Generell kompetanse
  • Kunne identifisere og analysere faglige utfordringer innenfor kroppsøving og idrettsfag
  • Kjenne til og drøfte ulike problemstillinger, utviklingstrekk og forskning innenfor fagområdet
  • Bidra til en felles kompetanseheving av undervisningen i kroppsøving og idrettsfag

Innhold

Emnet bygger på forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving/idrettsfag med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Undervisningen vektlegger innføring i kroppsøvingsdidaktikk, herunder:
- Legitimering av kroppsøvingsfaget
- Planlegging og kunnskap om læreplanen
- Praktisk gjennomføring av undervisningsplaner

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/130 minutterA - FEgne notater.
Pensumlitteratur.
  • Til muntlig eksamen trekker kandidaten problemstilling(er). Kandidaten får 30 minutters forberedelsestid med hjelpemidler, og skal deretter kunne gi en kort fremstilling av temaene (ca. 10 min på hvert tema).
  • Kandidaten vil deretter få spørsmål med utgangspunkt i problemstilling(ene).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav
Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Atle Mjåtveit
Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Faglærer
Silje Eikanger Kvalø
Praksiskoordinator
Benthe Lill Wian , Birte Berg

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog mellom studenter og lærere, i casediskusjoner, framføringer, gjennom feltarbeid og grundig arbeid med lærestoffet.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Bøker
Brattenborg, Steinar og Engebretsen, Berit. Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. Cappelen Damm, 3. utgave 2013
Vinje, Erlend Ellefsen. Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. Cappelen Damm Akademiske. 2016
Læreplanverket for kunnskapsløftet, 2015
Artikler
Bjerke, Øyvind. Lyngstad, Idar Kristian & Lagestad, Pål Arild (2016). Trivsel i kroppsøvingsfaget blant elever med lavt og høyt oksygenopptak. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 2, s. 1-13.
Elnan, Ingrid & Sando, Ole Johan (2014). Prestasjonsorientert læringsklima og vurdering i kroppsøvingsfaget. FoU i praksis, s.73-81
Ericson, Ingegerd "Motorikobservasjoner och skolprestationer" (2007). http://www.idrottsforum.org/articles/ericsson/ericsson071121.pdf
Hagen, Per Magnus. Aune, Ola & Lyngstad, Idar (2014). Skjuleteknikk i kroppsøving. Tidsskriftet FoU i praksis, 8 (1), 61-78
Jacobsen, Arne Martin (2012). Trivsel hos norske kroppsøvingslærere. http://idrottsforum.org/articles/jakobsen/jakobsen120307.html
Ommundsen, Yngvar. Fysisk-motorisk ferdighet gjennom kroppsøvingsfaget - et viktig bidrag til elevenes allmenndanning og læring i norsk skole. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 97, 155-166.
Ommundsen, Yngvar. Kan idrett og fysisk aktivitet fremme psykososial helse blant barn og ungdom. Tidsskrift Norsk Lægeforening nr. 29, 2000
Aktuelle artikler kan suppleres i løpet av semesteret.
Digital mappe
Alle forelesninger er pensum


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.01.2020