MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving/idrettsfag med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.

Læringsutbytte

Etter fullført emnet skal kandidaten kunne:
Kunnskap
  • kjenne til ulike motivasjonsteorier og hvilke implikasjoner de har for kroppsøvingsundervisningen
  • kjenne til prinsippene for «Vurdering for læring» og konsekvenser for undervisningen
  • reflektere rundt bruk av tilpasset opplæring i kroppsøvingsfaget i henhold til nasjonale styringsdokumenter

Ferdighet
  • gjøre rede for bruk av «Vurdering for læring» i skolen
  • tilrettelegge for inkluderende læringsmiljø i kroppsøvingsfaget
  • tilpasse lærestoff til ulike elevforutsetninger
  • skrive faglige oppgaver i henhold til akademiske formkrav.

Generell kompetanse
  • kunne identifisere og analysere faglige utfordringer innenfor kroppsøving og idrettsfag
  • kjenne til og drøfte ulike problemstillinger, utviklingstrekk og forskning innenfor fagområdet.
  • bidra til en felles kompetanseheving av undervisningen i kroppsøving og idrettsfag

Innhold

Emnet bygger på forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving/idrettsfag med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Undervisningen bygger på innhold fra PPU181. Aktuelle emner dette kurset legger vekt på er:
- Vurdering og vurdering for læring
- Motivasjon og læringsklima
- Tilpasset opplæring

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig eksamen1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ett skriftlig arbeidskrav, En muntlig presentasjon
Arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog mellom studenter og lærere, i casediskusjoner, framføringer, gjennom feltarbeid og grundig arbeid med lærestoffet. To muligheter/forsøk på begge arbeidskravene.
Fra studieåret 2021/2022 vil det også være 50% obligatorisk oppmøte på undervisningen for å få lov til å gå opp til eksamen i dette emnet.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Praksiskoordinator
Kristin Henanger Haugen, Lene Båkind Sollie
Faglærer
Silje Eikanger Kvalø
Emneansvarlig
Atle Mjåtveit

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog mellom studenter og lærere, i casediskusjoner, framføringer, gjennom feltarbeid og grundig arbeid med lærestoffet.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020