MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Studentene skal tilegne seg undervisningskompetanse innen forming, kunst og håndverk (trinn 5 - 13).

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:
Kunnskap
 • kunne si noe om fagets plass og legitimering i skolen og kjenne til og reflektere over innholdet i gjeldende læreplanverk og andre relevante styringsdokumenter
 • ha kunnskap om læreren som leder, tilrettelegger og veileder for barn og unges skapende prosesser, kunstopplevelser og refleksjon
 • ha god kunnskap om undervisning og læring, arbeidsmetoder, praktisk tilrettelegging, verktøy og vurderingsformer generelt og fagspesifikt
 • ha kunnskap om hvordan kunstfag og kulturelle og sosiale estetiske uttrykk er en del av barn og unges identitetsutvikling og danning

Ferdigheter:
 • kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og grunngi undervisning, metoder og vurderingsformer med utgangspunkt i gjeldende læreplanverk på aktuelle trinn
 • kunne differensiere og tilpasse lærestoff, læremidler og vurderingsformer til ulike elevforutsetninger og undervisningsnivå i skolen
 • kunne bruke digitale ressurser og arbeidsformer som er sentrale for faget
 • kunne tilrettelegge for gode faglige og sosiale læringssituasjoner, meningsfulle kunst- og kulturmøter og skapende prosesser for elever på aktuelle trinn
 • kunne arbeide variert og stimulere elevers skaperglede, engasjement, utforskertrang og utvikling av deres kreativite
 • kunne beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring og gi tilbakemeldinger som bidrar til at elevene kan reflektere over egen læring og faglige utvikling

Generell kompetanse:
 • ha innsikt i og kunne drøfte fagets rolle i skolen i et moderne flerkulturelt samfunn med tanke på identitet, danning, kommunikasjon, bærekraftig utvikling og demokratisering
 • holde seg faglig oppdatert, videreutvikle egen kompetanse og praksis, samt bidra i utvikling av kollegaer, skoler og andre kunspedagogiske felt
 • opptre som faglig kompetent og fagdidaktisk reflektert lærer i ulike undervisningssituasjoner i kunst- og håndverkfaget
 • kunne bruke faget i tverrfaglig og tema- og prosjektarbeid og ivareta den estetiske dimensjonen i opplæringen, i samhandling med andre fag og som del av skolehverdagen generelt
 • kunne legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen

Innhold

I tillegg til undervisning på trinn 5 - 13 er emnet relevant med hensyn til undervisning og formidling i kulturskolen, Den kulturelle skolesekken, folkehøyskoler, museer, gallerier og andre læringsarenaer for kunst og/ eller design, for eksempel voksenopplæring. I utdanningen vektlegges den faglige forbindelsen mellom teori og praksis. Målet for studiet er å utdanne lærere som kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring for elever med ulike forutsetninger og ulik sosial, kulturell og språklig bakgrunn.

Forkunnskapskrav

Se opptaksregler for opptak til PPU.

Eksamen/vurdering

Hjemmeoppgave og en muntlig prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeoppgave45/100 A - FAlle.
Muntlig eksamen55/10030 minutterA - F
Omfang på oppgaven: 3500-4000 ord.
Varighet på muntlig eksamen: Inntil 30 min.
Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Irene Husveg

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Praksis

Eget emne. Teori og praksis integreres.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning - deltid
Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020