MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er en del av profesjonsfaget. Det skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfag/fag og praksis i utdanningen, med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv fra et fag- og yrkesdidaktisk ståsted.

Læringsutbytte

Studentene skal etter endt studium kunne:
Kunnskap
 • gjøre rede for et overordnet systemperspektiv på lærerrollen og skolen
 • gjøre rede for sammenhengen mellom samfunnsmessige endringskrav, skolen som organisasjon og didaktiske utfordringer i undervisningen
 • gjøre rede for interkulturell kommunikasjon i et samfunn preget av økt migrasjon
 • gjøre rede for årsaker til frafall i skolen og behovet for tilpasset opplæring
 • gjøre rede for entreprenørskap, innovasjon og arbeidslivets kompetansebehov
 • gjøre rede for sammenheng mellom grunnleggende ferdigheter og frafall i videregående opplæring
 • gjøre rede for årsaker til mobbing, sosiale og emosjonelle vansker og behovet for tverrfaglig samarbeid
 • gjøre rede for prinsipper og fordeler og ulemper ved bruk av prosjektarbeid i skolen
 • gjøre rede for lærerens profesjonsutvikling, voksnes læring og livslang læring

Ferdigheter
 • drøfte hvordan man kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8.-13.trinn)
 • drøfte relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid
 • drøfte ulike teorier om profesjonsutvikling, kommunikasjon og voksnes læring
 • drøfte fordeler og ulemper med prosjektarbeid i undervisning og endringsarbeid i skolen
 • drøfte hvordan en kan gi støtte og omsorg til barn, unge og voksne i krise
 • drøft forholdet mellom tilpasset opplæring, vurdering og frafall fra skolen
 • drøft forholdet mellom entreprenørskap og innovasjon ut fra en skole og et samfunn i endring

Generell kompetanse
 • utvikle enkle problemstillinger som kan utredes ved hjelp relevant litteratur
 • analysere egne behov for kompetanseheving, og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
 • diskutere hvordan en kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • drøfte hvordan en kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø.
 • drøfte hvordan prosjektarbeid kan bidra til nye måter å organisere og gjennomføre undervisning
 • gjøre rede for hvordan sosiale og emosjonelle vansker og mobbing blant ungdom kan håndteres av læreren og gjennom samarbeid med andre profesjoner
 • forklare hvordan en kan skape gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • drøfte årsaker til endringsprosesser i skole, bedrift og samfunn

Innhold

Emnet er en del av profesjonsfaget. Det skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfag/fag og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv fra et fag- og yrkesdidaktisk ståsted.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen1/1 A - FAlle.
Eksamen består av en individuell hjemmeeksamen på 5000 ord +\- 10%. Eksamen er et utviklingsarbeid som gjennomføres gjennom hele høstsemesteret og knyttes til praksis eller relevante case. Det oppfordres å bruke supplerende litteratur ved gjennomføring av hjemmeeksamen fordi gjeldende pensum ikke alltid er fullt ut dekkende for eksamensaktuelt tema.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent problemstilling til hjemmeeksamen, Godkjent vurdering av medstudent sitt arbeidskrav

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Torbjørn Waaland
Faglærer
Ulrich Dettweiler , Rune Frestad
Praksiskoordinator
Kristin Henanger Haugen, Lene Båkind Sollie
Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Forelesninger og seminar.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning - deltid
Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av tidlig dialog hvert semester og sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår. For begge disse evalueringene har Kvalitetskontoret utviklet veiledninger, maler og skjemaforslag.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020