MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Studentene skal tilegne seg undervisningskompetanse innen formgivning/design og håndverk

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter endt studium skal studentene:
  • Kjenne til og reflektere over innholdet i norske læreplaner og andre styringsdokument
  • Ha innsikt i elevaktive arbeidsformer i formgiving/design og håndverk

Ferdigheter:
Etter endt studium skal studentene kunne:
  • Reflektere over og gjøre greie for målsettinger, innhold, metoder, vurderingformer og læremidler som er aktuelle innenfor formgiving/design og håndverk
  • Tilpasse lærestoff, læremidler og vurderingsformer til ulike undervisningsnivåer i skolen
  • Tilpasse lærestoff og undervisningsformer til ulike elevforutsetninger

Generell kompetanse:
Etter endt studium skal studentene kunne:
  • Opptre som faglig kompetente og fagdidaktisk reflekterte lærere i ulike undervisningssituasjoner i kunst- og håndverkfaget

Forkunnskapskrav

Godkjente forkunnskaper innen det aktuelle yrkesområdet, jf. opptaksreglement for opptak til PPU.

Eksamen/vurdering

Hjemmeoppgave og en muntlig prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave45/100 A - F
Muntlig eksamen55/10030 minutterA - F
Omfang på oppgaven: 3500-4000 ord.
Varighet på muntlig eksamen: Inntil 30 min.
Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator
Benthe Lill Wian
Studiekoordinator
Irene Husveg

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13
Praktisk pedagogisk utdanning - deltid
Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteraturlisten legges ut på Canvas.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 15.12.2019