MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal kvalifisere studentene for medieundervisning, med hovedvekt på relevante studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene
Kunnskap
- ha inngående kunnskap om mediefagets plass, utbredelse og progresjon i skolen
- kunne gjøre greie for mål, innhold, metoder, vurderingsformer, læremidler og produksjonsverktøy i mediefaget
- kunne analysere og anvende relevant forskning knyttet til formidling og undervisning av mediefag
- ha gode kunnskaper om mediepedagogikkens utvikling i mediesamfunnet
- ha avansert kunnskap om spesielle mediefaglige utfordringer i videregående opplæring
Ferdigheter
- kunne analysere gjeldende læreplaner i mediefag i videregående skole
- kunne bruke varierte og relevante metoder i medieundervisningen og tilpasse opplæringen til elevenes læringstempo, deres interesse for faget og evne til abstrakt tenkning
- kunne utvikle teoretiske, analytiske og praktiske undervisningsopplegg tilpasset samfunnets behov for mediekompetanse og mediebransjens krav til arbeidsmåter og produksjonsutstyr
- kunne anvende gjeldende forskrift for vurdering i mediefaget, og kunne reflektere over mediefaglige utfordringer knyttet til vurdering og tilpasset opplæring
- kunne drøfte ulike problemstillinger knyttet til forholdet mellom skolens opplæring, medienes samfunnsrolle og mediene som kommersielle aktører
Generell kompetanse
- kunne orientere seg i faglitteratur, forholde seg kritisk til og utvikle egen faglig praksis
- kunne orientere seg i mediebransjens utvikling og reflektere over etiske problemstillinger i en globalisert og individualisert mediekultur, og hvordan medieundervisningen bør tilpasse seg denne utviklingen

Innhold

Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innenfor mediefaglige emner med hovedfokus på utdanningsprogrammene Medier og kommunikasjon (studieforberedende) og IKT og medieproduksjon (yrkesfaglig) i videregående skole.

Forkunnskapskrav

Godkjente forkunnskaper innen det aktuelle yrkesområdet, jf. opptaksreglement for opptak til PPU.

Eksamen/vurdering

Hjemeoppgave og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell hjemmeoppgave55/100 A - FAlle.
Muntlig eksamen45/10030 minutterA - F
Omfang på oppgaven: 3500-4000 ord.
Varighet på muntlig eksamen: Inntil 30 min.
Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Olav Bjarne Håberg
Praksiskoordinator
Lene Båkind Sollie , Kristin Henanger Haugen
Studiekoordinator
Irene Husveg

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Praksis

Eget emne. Teori og praksis integreres.

Åpent for

Praktisk-pedagogisk utdanning, yrkesfag.  

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 21.09.2020